JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 07 12th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Zaradi nepravičnega in neustavnega stanja bo SMO sprožil potrebne postopke za ustavno presojo

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1020

IZJAVA ZA MEDIJE

Vsem poslanskim skupinam

 

Spoštovani poslanci !

S strani Sindikata Ministrstva za obrambo (SMO) vam posredujemo, razloge za voljo katerih SMO ni pristal na podpis sporazuma.

  1. V pogajanjih namreč ni bil upoštevan za nas zelo pomemben predlog, da se iz ukrepov črta
    prenehanje upoštevanja t. i. »varovanih plač« (A040); .

Varovane plače v obrambnem resorju so nastale zaradi neopravičene ukinitve specialističnih poklicev, ki jih poznamo le v našem resorju in so nujno potrebni za ohranjanje in vzdrževanje izpravnosti oborožitve in opreme SM, z katero poleg usposobljenih pripadnikov, krepimo obrambno delovanje celotne države. Torej, oškodovanih je bilo 277 zaposlenih civilnih oseb v vojski, ki so bili že s zgornjim ukrepom postavljeni v nižje plačne razrede, kot so dejansko prevedeni in postavljeni v nepravičen položaj, do današnjega dne. Kljub številnim opozorilom in zahtevam, niso bile pregledane in odpravljene anomalije.

Na ta način se bi zaposlenim na varovanih plačah, osnovna plača zmanjšala dvojno in ne kot vsem ostali enojno.

Število zaposlenih v obrambnem resorju, ki so na varovanih plačah:

1911 – 54

1912 – 18

1913 – 2

1914 – 194

1915 – 9

SKUPAJ – 277 zaposlenih

Povprečno znižanje po ukinitvi varovane plače je 3,46 %

Najvišje znižanje je 21,63 % (1 zaposlen)

Več kot 10 % znižanje – 10 zaposlenih.

  1. Prvotno predlagana oblika obračuna nadomestila potnih stroškov na delo in iz dela na podlagi znižane kilometrine v višini 8% (pri sprejemu je ravno SMO odigral ključno vlogo in pomagal vladni strani pridobiti soglasje vseh sindikatov za to višino) je bila za zaposlene v obrambnem resorju edina poštena in sprejemljiva. Namreč več kot 70% pripadnikov se dnevno vozi več kot 150 km v obe strani. Oblika obračuna nadomestila na podlagi javnega prevoza in kombinacije ne daje pripadnikom realne možnosti pravočasnega prihoda na delo, hkrati jim dejansko krade nujno potreben čas za počitek. Ob pojasnilu na zadnjih pogajanjih, dne 09.5.2012 iz sindikalne strani na podan predlog za novo alinejo in določilo, da se za zaposlene v obrambnem resorju, kot tudi v še nekaterih drugih službah uvede nadomestilo zgolj na podlagi kilometrine, in za preostali del JS ohrani sedanja oblika, ni bilo pripomb vendar ga g. Andrej Vizjak ni želel prevzeti in ni dovolil zapisa takšnega določila.

Torej predlagamo, da se v ZUJF zapiše določilo, kot je zgoraj predlagano.

  1. Regres za leto 2012 je že prispela pravica v dogovorjeni višini 692 €, zlasti ker je regres že izplačan v mnogih zavodih, podjetjih v državni lasti, občinah. Zato menimo, da posega v regres za leto 2012 ne sme biti.

Zaradi nepravičnega in neustavnega stanja izkazanega v točki 1 in 3 bo SMO sprožil potrebne postopke za ustavno presojo. Kaj pomeni ustavna presoja je vsem jasno – zadržanje omenjenih členov in močno zmanjšanje varčevalnih učinkov.

Spoštovani-ne poslanci-ce predlagamo, da upoštevaje zgornje zahteve SMO, ustrezno spremenite besedila omenjenih členov in tudi zaposlene v obrambnem resorju postavite v enak položaj do ostalih v JS.

Vodstvo SMO

Zavrnitev vladnega sporazuma

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 926

Sindikat Ministrstva za obrambo je zavrnil podpis vladnega sporazuma zaradi naslednjih neusklajenih točk:

  • kombiniran način zniževanja plač ( vlada vztrajala na linearnem)
  • ohranitev varovanih plač (v MO jih je 274 in je povprečje zmanjšanja 35 €) (vlada predloga ni umaknila)
  • Regres ( vlada vztraja na svojem predlogu)
  • za vse pripadnike SV obračun potnih stroškov na podlagi izkazanih kilometrov (8% je bilo dogovorjeno v nedeljo na sestanku)
  • umik določila, da se sindikati odpovedujemo pravici do vložitvi in vodenju naknadnega zakonodajnega referenduma.

 

Odgovor vlade na predlog sindikatov iz dne 7.4.2012

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1224

P R E D L O G !

Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja in Vlada RS dne 07.05.2012 skleneta naslednji:

SPORAZUM O RAZREŠITVI STAVKOVNIH ZAHTEV

s katerim se zaradi uravnoteženja javnih financ dogovorita in sporazumeta o:

I. ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju, ki so predmet kolektivnih pogodb za obdobje od 1. julija 2012 do 1. januarja 2014 in o ukrepih glede zaposlovanja javnih uslužbencev;

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

Črta se obdobje od 1. julija 2012 do 1. januarja 2014.

II. ukrepih na področjih socialne države;

III. ukrepih na področju standardov in normativov javnih storitev v šolstvu, zdravstvu, socialnem varstvu, raziskovanju in javni upravi in uskladitvi javnofinančnih odhodkov za te namene;

IV. plačilu stavke;

I.

D O G O V O R
o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. julija 2012 do 1. januarja 2014

z namenom uravnoteženja javnih financ zaradi gospodarske in finančne krize Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega Dogovora:

1. Osnovne plače in odprava nesorazmerij v osnovnih plačah:

- S 1.7.2012 se odpravita obe preostali četrtini nesorazmerja v osnovnih plačah. (sklene se Aneks št. 5 h KPJS).

- Osnovne plače po plačnih razredih (plačna lestvica) se za obdobje od 1.7.2012 do 1.1.2014 znižajo za 8%. (sklene se Aneks št. 5 h KPJS in v zakonu določi začasna sprememba plačne lestvice, in sicer se izvede znižanje na način, da se osnovne plače znižajo 4 % linearno in 4 % kompresijsko).

- Sindikati soglašamo, da se z istim dnem (1.7.2012) ukinejo varovane plače (A040).

- Najkasneje pred koncem leta 2013 se izvedejo obvezna pogajanja o možnosti vrnitve plačne lestvice na višino pred znižanjem iz druge alineje te točke.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- Osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev se s 1.6.2012 znižajo za 8% na linearen način. S 1.6.2012 se odpravita obe preostali četrtini nesorazmerja v osnovnih plačah;

- z istim dnem (1.6.2012) se ukinejo varovane plače (A040);

- vladna stran se strinja, da se najkasneje pred koncem leta 2013 izvedejo pogajanja o možnosti vrnitve plačne lestvice na višino pred znižanjem.

2. Regres za letni dopust (Ukrep se realizira na način, da se za javne uslužbence za leto 2013 višina regresa glede višine in roka izplačila določi v Aneksu št. 5 h KPJS)

- Po naši presoji je regres za letni dopust v letu 2012 že postal individualna pravica, zato ureditev tega vprašanja v tem stavkovnem sporazumu ni potrebna.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

Vladna stran glede regresa za leto 2012 vztraja pri predlogu, kot ga je sindikalni strani posredovala v obliki predloga Dogovora z dne 04.05.2012, in sicer:

Regres za letni dopust se v letu 2012 izplača vsem zaposlenim, pri čemer je višina regresa odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec, in sicer:

- do vključno 13 plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692,00€

- od 14 do vključno 19 plačnega razreda, se izplača regres v znesku 657,40€,

- od 20 do vključno 26 plačnega razreda, se izplača regres v znesku 493,05€,

- od 27 do vključno 33 plačnega razreda, se izplača regres v znesku 328,70€,

- od 34 do vključno 39 plačnega razreda, se izplača regres v znesku 164,35€,

- od 40 do vključno 65 plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100,00€.

- v letu 2013 se regres za letni dopust izplača zaposlenim, ki so uvrščeni do vključno 40. plačnega razreda (pri čemer se upoštevajo dosežena in neizplačana napredovanja v višji plačni razred ali višji naziv v letih 2011 in 2012, ki niso bila izplačana), in sicer v naslednji višini:

- do vključno 13. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692,00€

- od 14 do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40€,

- od 31 do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346,00€.

Zaposlenim, ki so v letu 2013 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 41. ali višji plačni razred, se regres za letni dopust za leto 2013 ne izplača.

Regres za letni dopust se v letu 2013 zaposlenim izplača pri plači za mesec maj.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

Regres za leto 2013 je usklajen.

V nadaljevanju navedeni ukrepi od 3. do 12. točke in 17. točka tega dogovora se realizirajo s spremembo in dopolnitvijo posameznih KP dejavnosti in poklicev. Najkasneje pred koncem leta 2013 se izvedejo obvezna pogajanja po KP posameznih dejavnostih in poklicev o možnosti vrnitve posameznih pravic na raven pred znižanjem.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

Vsebina, ki jo urejajo točke 3 do 12 in 17, sodi po veljavni ureditvi v različne zakone, uredbe in kolektivne pogodbe, torej se ne ureja v celoti s kolektivnimi pogodbami. Zato so lahko vsebina kolektivnih pogodb le ukrepi v točkah 3 – 8 in 16, pri čemer je ob dejstvu, da za državno upravo kolektivna pogodba ne obstaja, za ureditev navedenih vprašanj najprimernejša KPJS.

3. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

- povrnitev kilometrine v višini 9% cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov;

- upravičenost do povračila stroškov nad 2 km razdalje od kraja bivanja do kraja opravljanja dela. Razdalja 2 km se ne odbija od razdalje, ki je podlaga za obračun povrnitve stroškov prevoza.

- omejitev najvišjega mesečnega zneska povračila z višino minimalne plače (izjema so javni uslužbenci, ki so premeščeni, prevzeti ali so po volji delodajalca sklenili pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju);

- v primeru organiziranega ali zagotovljenega brezplačnega prevoza na delo in z dela zaposleni ni upravičen do povračila stroškov prevoza;

- če ima zaposleni v uporabi službeno stanovanje, ima pravico do povračila stroškov od kraja službenega stanovanja;

- če zaposleni dodelitev službenega stanovanja zavrne, se mu povrnejo stroški prevoza od kraja predloga dodelitve službenega stanovanja.

- (Opomba: pristajamo na vladni predlog z dne 7.5.2012, t.j. da se stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov in ohranitvi povračil stroškov javnega prevoza. )

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- ohranitev povrnitve stroškov za javni prevoz v nespremenjeni višini;

- povrnitev kilometrine v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (v enakih primerih kot sedaj);

- upravičenost do povračila stroškov nad 3 km razdalje od kraja bivanja do kraja opravljanja dela;

- omejitev najvišjega mesečnega zneska povračila z višino minimalne plače (izjema so javni uslužbenci, ki so premeščeni, prevzeti ali so po volji delodajalca sklenili pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju);

- v primeru organiziranega ali zagotovljenega brezplačnega prevoza na delo in z dela zaposleni ni upravičen do povračila stroškov prevoza;

- če ima zaposleni v uporabi službeno stanovanje, ima pravico do povračila stroškov od kraja službenega stanovanja;

- če zaposleni dodelitev službenega stanovanja zavrne, se mu povrnejo stroški prevoza od kraja predloga dodelitve službenega stanovanja.

4. Regres za prehrano

- višina regresa znaša 3,52 €;

- do povračila so upravičeni zaposleni, ki delajo več kor 4 ure dnevno, razen če zaposleni dela krajši delovni čas (najmanj polovični delovni čas) na podlagi zakona (npr. ZPIZ, ZZZ, krajši delovni čas zaradi starševstva);

- glede števila prejetih regresov se javnim uslužbencem, ki naloge opravljajo v neenakomerno razporejenem delovnem času, zagotovi enak položaj kot javnim uslužbencem, ki delajo v običajnem delovnem času;

- v primeru zagotovljene brezplačne prehrane ima zaposleni možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenja brezplačne prehrane (koriščenje brezplačne prehrane in izplačilo regresa za prehrano se izključujeta).

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

5. Solidarnostna pomoč

- višina solidarnostne pomoči ostane nespremenjena in znaša 577,51;

- do solidarnostne pomoči, razen solidarnostne pomoči v primeru požara in elementarne nesreče, so upravičeni zaposleni, katerih osnovna plača ne presega višine minimalne plače, pri čemer je upravičenje vezano na osnovno plačo zaposlenega v mesecu nastanka dogodka oziroma razloga, zaradi katerega je javni uslužbenec upravičen do solidarnostne pomoči. V primeru solidarnostne pomoči v primeru požara in elementarne nesreče omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

- rok za vložitev zahteve in s tem upravičenje do solidarnostne pomoči je vezano na 60 dni po nastanku dogodka.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

6. Jubilejne nagrade

- višina ostane nespremenjena, in sicer: 577,51€ za 30 let; 433,13€ za 20 let; 288,76€ za 10 let;

- pravica do jubilejne nagrade se veže na leta delovne dobe v javnem sektorju.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

7. Odpravnina ob odhodu v pokoj

- znižanje višine na dve povprečni mesečni plači zaposlenega v RS oziroma dve zadnji plači zaposlenega, če je to zanj ugodneje;

- v primeru, da se javni uslužbenec upokoji v roku dveh mesecev po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja, je upravičen do odpravnine v višini treh mesečnih oziroma povprečnih plač, če je zanj to ugodneje. Doda se prehodna določba, da velja isto tudi v primeru upokojitve v roku dveh mesecev od začetka veljavnosti tega zakona;

- v primeru reaktiviranja delovnega razmerja in ponovne upokojitve, zaposlenemu odpravnina ne pripada.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

8. Nadomestilo za ločeno življenje

- nadomestilo zajema nadomestilo za stroške stanovanja v višini 140,54€;

- ukine se nadomestilo za prehrano;

- upravičenje do nadomestila je vezano na razporeditev na delo več kot 70 km izven kraja bivališča ožje družine.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

9. Dnevnice za službena potovanja v tujino

- znižanje dnevnice za 20%;

- dnevnica pripada za potovanja od 10 -14 ur in nad 14 ur.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

10. Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene

- kilometrina za občasno uporabo lastnega vozila v službene namene znaša 24% cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov

- kilometrina za uporabo lastnega vozila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi znaša 30% cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

Vladna stran se strinja, da se kilometrina iz tega naslova razdeli na dva dela, pri čemer predlaga, da se v primeru iz prve alineje sindikalnega predloga kilometrina določi v višini 18% cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov, v primeru iz druge alineje pa v višini 30%, kot je predlagala sindikalna stran.

11. Dnevnice za službena potovanja v državi

- višina 16 €;

- določitev enotne dnevnice, in sicer samo za službena potovanja, ki trajajo nad 12 ur;

- ukinitev dnevnice za potovanja od 6-8 ur in 8-12 ur;

- določitev dodatnega regresa za prehrano v primeru službenega potovanja v trajanju 8 do 12 ur;

- če je v okviru službenega potovanja zagotovljena celotna prehrana, zaposleni nima pravice do dnevnice.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

12. Plačilo za delo v tujini

- znižanje nominalnih osnov za določitev osnovne plače za 8%;

- znižanje osnove za plačilo davkov in prispevkov za 6%;

- znižanje položajnega dodatka.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

13. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

- znižanje najvišjega dovoljenega obsega sredstev namenjenih za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu s 60% na 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

Vladna stran vztraja pri predlogu, kot ga je podala v obliki predloga Dogovora z dne 04.05.2012, in sicer, da se višina teh sredstev zniža na 30%.

Vlada RS se zavezuje, da bo število javnih uslužbencev zmanjševala v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS št. 89/2010), in sicer z nenadomeščanjem. Reprezentativni sindikati javnega sektorja ukrepom, ki jih vlada definira v točkah od 14. do 17. zato ne nasprotujemo, saj vlada z njimi ne krši dogovora.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

Vladna stran predlaga, da se ta odstavek črta.

14. Zaposlovanje, avtorske pogodbe in podjemne pogodbe

Zaposlovanje

- zaposlovanje dovoljeno na podlagi soglasja, kot je opredeljeno v predlogu ZUJF. Brez soglasja so zaposlitve možne v primeru prevzema javnih uslužbencev kot posledica prenosa nalog na podlagi zakona oziroma reorganizacije in nadomestnih zaposlitev za določen čas (nadomestne zaposlitve za določen čas, nadomeščanje dalj časa odsotnih, ki prejemajo nadomestila, ki jih ne zagotavlja uporabnik proračuna in nadomeščanje v primeru predčasnega prenehanja delovnega razmerja za določen čas).

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

Avtorske in podjemne pogodbe ter študentsko delo

- sklepanje ni dovoljeno, razen, če gre za primere, ki so izrecno določeni v posebnih predpisih ali kadar je avtorska ali podjemna pogodba sklenjena za taksativno navedene primere v predlogu ZUJF;

- na podlagi soglasja se lahko sklepajo tudi druge avtorske oziroma podjemne pogodbe ter prevzema obveznosti iz naslova študentskega dela

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

15. Pogodbe o izobraževanju

- sklepanje pogodb o izobraževanju z zaposlenimi ni dovoljeno, razen če obveznost sklenitve pogodbe o izobraževanju izhaja iz posebnega predpisa ali kolektivne pogodbe.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

Vladna stran predlaga, da se v sporazum vključi tudi točka o prenehanju pogodbe o zaposlitvi

ob izpolnitvi pogojev za upokojitev, in sicer:

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev

- javnemu uslužbencu, ki izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pogodba o zaposlitvi preneha veljati z dokončnostjo sklepa predstojnika;

- javni uslužbenci imajo pravico do odpravnine kot ob upokojitvi;

- pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se delodajalec in javni uslužbenec dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja (dogovor je mogoč le zaradi zagotovitve nemotenega delovnega procesa in mora vsebovati določilo o času trajanja delovnega razmerja).

16. Dopust

- zaposlenim od 1.1.2013 dalje pripada največ 35 dni letnega dopusta iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer (npr. nepreskrbljeni otroci, kronična bolezen, invalidnost);

- iz naslova posebnih pogojev dela, ki izhajajo iz specifičnosti posameznih dejavnosti oziroma poklicev, se javnemu uslužbencu lahko določi še največ 15 dni dopusta.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

Vladna stran vztraja, da se iz naslova prve alineje lahko določi največ 32 dni dopusta, iz naslova druge alineje pa soglaša s sindikalnim predlogom.

17. Ukrepi iz interventnega zakona

- interventni ukrepi, ki zadevajo napredovanje v višji plačni razred, napredovanje v naziv, redno delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter usklajevanje plač veljajo do vključno 31.12.2013, tako kot sledi:

Napredovanje v naziv

- javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2011 in 2012 napredovali v višji naziv pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom s 1.6.2013;

- v letu 2013 ni napredovanja v višji naziv;

- izjema so javni uslužbenci, ki v letu 2012 in 2013 pridobijo naziv ali višji naziv in pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje nalog na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi;

Napredovanje v višji plačni razred

- javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.6.2013;

- v letu 2013 ni napredovanja v višji plačni razred

Redna delovna uspešnost

- javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2013 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

- višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca

- v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca

- javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova v letu 2013 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10% osnovne plače)

Uskladitev osnovnih plač (Ukrep je za javne uslužbence predmet Aneksa št. 5 h KPJS)

- vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 1.1.2014 ne uskladi. V primeru višje inflacije - nad 2,5%, se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice uskladijo za razliko.

Osnovne plače funkcionarjev

- Osnovne plače funkcionarjev se znižajo za 12 % ali se za plačne razrede od 55 do 65 uveljavi v točki ena opredeljena močnejša kompresija med plačnimi razredi.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

Vladna stran vztraja pri predlogu, da se leto 2013 ne šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v naziv in v plačni razred in se ne strinja s predlaganim znižanjem plač funkcionarjev ter uskladitvijo plač za razliko nad 2,5% inflacije.

II.

ukrepi na področjih socialne države

Tekst bo vnesen naknadno.

III.

ukrepi na področju standardov in normativov javnih storitev na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstvu, socialnem varstvu, raziskovanju in javni upravi

Standardi in normativi na področju vzgoje in izobraževanja

Vlada umakne vse spremembe standardov in normativov na področju vzgoje in izobraževanja s predloga zakona o uravnoteženju javnih financ od 53. člena do člena 93. člena ZUJF.

Standardi in normativi na področju vzgoje in izobraževanja se uskladijo s socialnimi partnerji v okviru socialnega sporazuma.

Standardi in normativi za področje vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, raziskovanja in javne uprave se bodo usklajevali s socialnimi partnerji.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

Vladna stran se strinja, da se iz ZUJF umaknejo členi od 53. do 93. in da se usklajevanje nadaljuje v okviru socialnega sporazuma. Predlagamo pa, da se dikcija drugega in tretjega odstavka spremeni tako, da se odstavka glasita:

»Usklajevanje sprememb standardov in normativov na področju vzgoje in izobraževanja se nadaljuje s ciljem, da se ti uskladijo s socialnimi partnerji v okviru socialnega sporazuma.

Standardi in normativi za področje vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, raziskovanja in javne uprave, ki ne bodo usklajeni v okviru socialnega sporazuma, bodo predmet nadaljnjega usklajevanja s socialnimi partnerji s ciljem doseči dogovor.«

Opredelitev sredstev za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost v rebalansu proračuna za leto 2012

Reprezentativni sindikati s področja znanosti in visokega šolstva se skupaj z vodstvi institucij s tega področja in ministrom za izobraževanje, znanost kulturo in šport usklajujejo o višini sredstev, predvidenih za ti dve dejavnosti v predlogu rebalansa proračuna.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno

IV.

plačilo stavke

Stranki tega sporazuma sta soglasni, da se javnim uslužbencem v breme delodajalca izplača nadomestilo plače za dne 18. aprila 2012, ko je potekala splošna stavka javnega sektorja, v višini kot da bi delali.

V primeru kršitve tega sporazuma bodo sindikati vložili zahtevo za naknadni zakonodajni referendum.

Odgovor vladne strani 07.05.2012:

- usklajeno, s tem, da se pred zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

»Sindikati se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude za naknadni zakonodajni referendum ali vodili oziroma odpirali drugih aktivnosti, ki bi onemogočale ali oteževale realizacijo ZUJF.«

Dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odgovor KOORDINACIJE STAVKOVNIH ODBOROV na vladni predlog danes dne 04.05.2012

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 713
ODGOVOR

KOORDINACIJE STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA NA

PREDLOG DOGOVORA O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ, POVRAČIL IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC Z DNE 4. S. 2012

(v nadaljevanju: predlog dogovora)

1. Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja vztraja pri zadnjem pisnem predlogu Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja z dne 19. 4. 2012, razen pri točki 1, ki smo jo dne 25. 4. 2012 spremenili tako, da se glasi:

»Ob takojšnji odpravi tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah s 01. 07. 2012 pristajamo na sočasno 8-odstotno znižanje vrednosti plačnih razredov (kombinacija linearnega in progresivnega znižanja v dogovorjenem razmerju, pri čemer bi bil linearni način znižanja največ enak deležu progresivnega znižanja). Na znižanje vrednosti plačnih razredov pristajamo pod pogojem, da gre za začasen ukrep, za trajanje katerega bi se dogovorili (npr. do konca leta 2013).«

2. Točka 19. predloga dogovora je sprejemljiva le pod pogojem, če se standarde in normative za področje vzgoje in izobraževanja uskladi med socialnimi partnerji v okviru socialnega sporazuma, kot to predvidevajo Izhodišča za socialni sporazum 2012-2016.

3. Ukrepi, ki se tičejo povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju (točke 3. - 12. in točka 17.), se opredelijo v okviru sprememb in dopolnitev posameznih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev.

4. V predlogu dogovora ni opredelitve glede zahtev sindikatov za področje visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

5. V predlogu dogovora ni opredelitve glede zahteve o plačilu stavke.
Na podlagi soglasja Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja: