JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 07 12th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Zahteve SMO do vlade in MORS-a ter opredelitev do sporazuma med Vlado in policijskima sindikatoma

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 827

Posredujemo vam opredelitve Sindikata ministrstva za obrambo (v nadaljevanju SMO) do sporazuma med Vlado in policijskima sindikatoma, skupaj z zahtevami SMO do Vlade in Ministrstva za obrambo.

Opredelitve si sledijo po točkah od 1 do 19 iz omenjenega sporazuma:

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

1. Enako zahtevamo za vojaške policiste, ki imajo enaka pooblastila in naloge kot policisti. Tudi v obrambnem resorju vojaški policisti opravljajo naloge prekrškovnih organov s V. stopnjo izobrazbe - policisti v večini držav EU opravljajo enake naloge tudi s IV. stopnjo izobrazbe.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

1. Vlada RS se zaveže, da bo omogočala izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zaposlenim v policijskih enotah na lokalni ravni organiziranosti policije, vključno s Sektorji kriminalistične policije na policijskih upravah, ki imajo kadrovsko zasedenost na dan podpisa tega sporazuma pod 85%, in zaposlenim na tistih policijskih enotah na lokalni ravni organiziranosti policije, ki so najbolj obremenjene.Višina zneska za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka te točke se določi od 4% do 6% od osnovne plače zaposlenega. Povečan obseg dela v višini od 10% do 15% osnovne plače zaposlenega se določi tudi policistom v V. in VI. tarifni skupini, ki na podlagi začasnega pooblastila opravljajo naloge prekrškovnega organa, za katere se zahteva VII. stopnja strokovne izobrazbe.Podrobnejše kriterije in merila za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela dogovorijo in določijo Policija, PSS in SPS v roku 14 dni po podpisu tega sporazuma. Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v Policiji se porabi zakonsko dopustni maksimum obsega finančnih sredstev. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se prične izplačevati pri plači za mesec junij 2012, pri čemer se najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje kriterijev iz prvega odstavka te točke sporazuma. Število sistemiziranih delovnih mest se ne sme zmanjševati administrativno, sicer se ne šteje, da je spremenjen kriterij kadrovske zasedenosti.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

2. V obrambnem resorju so mnoge strukture v statusu, kot ga opisujejo policisti, torej so dosegljivi na telefonu in nimajo plačila za dosegljivost. Zahtevamo enako rešitev tudi za obrambni resor – izplačevanje dodatka za vse strukture, ki so dosegljive na domu. Poseben poudarek je na 24 urnih dolžnosti, kjer zahtevamo dosledno rešitev iz 10. člena ZSPJS-N oziroma nov 6 odstavek 35. člena ZSPJS in spoštovanje pravic do nadurnega dela ter plačila zanj.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

2. Vlada RS bo po sklenitvi sporazuma od junija 2012 naprej omogočala izplačilo odrejenih in opravljenih ur nadurnega dela in pripravljenosti v vseh enotah v Policiji in MNZ brez omejitev, ki ne izhajajo iz zakona. Za te namene se omogoča porabo dodatnega obsega sredstev, ki znašajo na letni ravni 35% več sredstev, kot je bilo izplačanih sredstev za te namene v mesecu aprilu 2012, preračunano na letno raven.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

3. V SV je v letih 2010 in 2011 neupravičeno ukinjenih 1260 specialističnih DM, ki po predpisih ustrezajo vsem kriterijem za postavitev v naziv specialista. Hkrati se ne spoštuje določilo ZSPJS, da se DM, ki se opravljajo v dveh nazivih, uvrstijo kot specialistična. Zahtevamo ponovno preučitev in sicer v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati in ne po enostranski presoji GŠSV.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

3. Vlada RS se zaveže, da bo v najkrajšem času, predvidoma v roku 14 dni od prejema, podala soglasje na akt o sistemizaciji delovnih mest v Policiji, v katerem bo presistemiziranih dodatnih 330 delovnih mest specialistov. Akt o sistemizaciji delovnih mest v Policiji bo v postopku sprejemanja Vladi RS posredovalo Ministrstvo za notranje zadeve v roku enega meseca po podpisu tega sporazuma. Podlaga za pripravo predloga sprememb akta iz te točke je dokument Službe generalnega direktorja policije, št. 1000-24/2011/2 (206-02) z dne 30. 3. 2011 in sicer tabela št. 2 iz navedenega dokumenta.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

4. Nimamo pripomb.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

4. Ministrstvo za notranje zadeve bo, v sodelovanju s SPS in PSS, v roku 3 mesecev po sprejemu zakona, ki bo urejal organiziranost in delo Policije, spremenilo Odredbo o delih, ki jih policisti ne smejo opravljati.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

5. Enako zahtevamo tudi mi. Istočasno pa zahtevamo preučitev plačila prepovedi stavke, saj smo edini v JS, ki imajo to prepoved. Poleg tega zahtevamo ureditev vseh anomalij, ki so nastale ob vstopu v enotni plačni sistem, kamor sodijo tudi varovane plače.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

5. Vlada RS bo v okviru odprave plačnih anomalij proučila možnost ustreznega plačila omejitve članstva v političnih strankah ali proučila možnost odprave te omejitve najkasneje do konca leta 2013.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

6. Zahtevamo uveljavitev posebnega dodatka oziroma dodatka za dvojezičnost. V obrambnem resorju se namreč na vseh dolžnostih in v vseh nazivih zahteva znanje vsaj enega tujega jezika. To je tudi zahteva za napotitev na MOM.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

6. Vlada RS se zaveže, da bo v najkrajšem času, predvidoma v roku 14 dni od prejema dala soglasje na akt o sistemizaciji delovnih mest v Policiji, v katerem bo v roku 3 mesecev od podpisa tega sporazuma dodatno presistemiziranih 200 delovnih mest, na katerih se prejema dodatek za dvojezičnost za policiste, ki izpolnjuje pogoj znanja jezika italijanske ali madžarske narodne skupnosti in delajo na območjih, kjer se kot pogoj zahteva znanje tega jezika.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

7. Zahtevamo izbris določila v 13. členu ZSPJS, ki opredeljuje, da se za vojsko plače urejajo z Uredbo in naj to ostane v kolektivni pogodbi. Kot alternativo zahtevamo ureditev Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in dopolnitev z normativnim delom, enako kot to velja za kolektivno pogodbo. V istem predpisu zahtevamo opredelitev bonitet na podlagi ZSSlov, brez dodatnih obveznosti v dohodninskem sistemu.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

7. Vlada RS oziroma Ministrstvo za notranje zadeve soglašata, da se do 30. 9. 2012 z aneksom dopolni normativni del kolektivne pogodbe za policiste, ki bo urejal vsa tista področja, ki jih je s kolektivno pogodbo poklica še mogoče urediti primerno statusu policista, kot tudi pogoje za delo sindikata. Kolektivna pogodba za policiste se sklene ob podpisu tega sporazuma. Kolektivna pogodba za policiste bo v skladu z zakonom in s kolektivnimi pogodbami urejala izvajanje določenih pravic iz delovnih razmerij policistov, ob upoštevanju specifičnosti policijskega dela.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

8. Zahtevamo enako.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

8. Vlada RS se zaveže, da bo v okviru prenove uslužbenskega sistema in sistema plač javnega sektorja posebej proučila vprašanje položaja oziroma umestitve policistov v sistem plač v javnem sektorju in sistem javnih uslužbencev.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

9. Zahtevamo enake pogoje za delo sindikata, kot ga imajo policisti (2,5 ure na zaposlenega in izvzem funkcionarjev iz sistema oziroma postavitev na prehodno formacijo- sistemizacijo in zadržanje že doseženih delovno-pravnih pravic).

Sporazuma s policijskima sindikatoma

9. Pogoji za delo sindikata se uredijo v aneksu h kolektivni pogodbi za policiste iz 7. točke tega sporazuma, ob upoštevanju specifike policijskega poklica v smeri racionalizacije veljavne ureditve v obstoječih pogodbah.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

10. Zahtevamo, da MO, v sodelovanju s reprezentativnimi sindikati, takoj pristopi k prenovi ocen tveganja obrambnega resorja in na podlagi ugotovljenih bolezni se le-te uvrstijo v pravilnik.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

10. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v roku 6 mesecev po podpisu tega sporazuma na sistemskem nivoju pripravi novelo Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni, pri čemer se bo upoštevala tudi specifičnost dela v Policiji.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

11. Pred leti so bili zaposleni v obrambnem resorju, zaradi spregleda izobrazbe, prerazporejeni na dolžnosti tudi do 13 PR nižje. Zato zahtevamo, da se ta točka ne uveljavi. Hkrati opozarjamo, da v tujini policisti s poklicno šolo opravljajo enaka dela in naloge kot naši policisti - dvig izobrazbene stopnje je torej neupravičen. To bo tudi razbilo enotni plačni sistem, saj več ne bo primerljivosti.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

11. Ministrstvo za notranje zadeve bo v sodelovanju s PSS in SPS, po uvedbi višješolskega sistema v Policiji, kot ga predvidevajo predpisi, po zaključku višješolskega izobraževanja, predlagalo ustrezno spremembo akta o sistemizaciji delovnih mest v policiji, kjer bo tem policistom omogočena zasedba delovnega mesta z zahtevano višješolsko izobrazbo. Istočasno se bo preverilo ustreznost sistemizacije delovnih mest policije glede na strukturo in zahtevnost delovnih mest.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

12. V povezavi s točko 7 zahtevamo popravo vseh anomalij, ki smo jih v obrambnem resorju doživeli ob prehodu v enotni plačni sistem.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

12. Vlada RS in Delovna skupina Vlade RS za revizijo uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačni skupini C3 in odpravo ugotovljenih anomalij (sklep Vlade RS, št. 00405-7/2010/6 z dne 25. 11. 2010), bosta zagotovili, da bo delo delovne skupine zaključeno v enem mesecu po podpisu sporazuma. Vlada RS bo do konca leta 2012 začela s postopkom ugotavljanja in postopkom odprave sistemskih nepravilnosti plačnega sistema in anomalij v vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju, vključno z anomalijami pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v Policiji in MNZ. Pri tem se bo posebej proučilo ustrezno vrednotenje specifične dolžnosti, ki jih imajo policisti ob vsakem času in so jih dolžni izvajati na podlagi zakona. Ugotovljene anomalije, pri ugotavljanju katerih bo upoštevano tudi ugotovljeno razmerje med plačami policistov in povprečno plačo v državi, kot je doseženo v povprečju držav EU na podlagi že pridobljenih podatkov Delovne skupine Vlade RS za revizijo uvrstitev delovnih mest in nazivov, se odpravijo v letu, ki sledi letu, v katerem bo rast bruto domačega proizvoda presegla 2,2%.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

13. Za zaposlene v obrambnem resorju velja enako. Hkrati sprašujemo, kakšno ceno goriva so dosegli za tiste, ki se dnevno vozijo več kot 150 km v obe strani. Po naših informacijah je to 12%. V kolikor ta trditev drži zahtevamo enako.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

13. Glede na določila ZUJF način zaposlovanja policistov pomeni zaposlitev v konkretno organizacijsko enoto v Policiji sklenitev pogodbe o zaposlitvi v to organizacijsko enoto na podlagi volje delodajalca, kar pomeni, da v teh primerih omejitev maksimalne višine mesečnega zneska povračila prevoznih stroškov ne velja.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

14. Zahtevamo enako.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

14. Vlada RS bo zagotavljala dodatna sredstva v masi sredstev za plače Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije, ki izhajajo iz tega sporazuma, če potrebnih sredstev za plače ne bo uspelo zagotoviti Ministrstvo za notranje zadeve in Policija iz lastnih proračunskih postavk.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

15. Nimamo pripomb.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

15. MNZ bo o poteku pogodb policistom nadzornikom državne meje praviloma podaljšalo pogodbe o zaposlitvi, vendar najdlje do opustitve varovanja Schengenske meje. Policisti nadzorniki državne meje imajo pri zaposlitvah v policijskih enotah v notranjosti države pod enakimi pogoji prednost pred kandidati, ki se bodo zaposlovali v policiji.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

16. Zahtevamo enako, hkrati pa zahtevamo tudi prenovitev ZOBr, ZSSlov, Pravil službe v SV in Uredbe o uvrstitvah formacijskih dolžnosti oziroma panožno kolektivno pogodbo za obrambni resor.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

16. MNZ bo predlagala ustrezno ureditev v zakonu, ki ureja organizacijo in delo policije, za zavarovanje uslužbencev Policije v času opravljanja dela za primer nesreče pri delu, katere posledica je smrt, trajna izguba splošne delovne zmožnosti ali začasna izguba delovne zmožnosti (ustrezna dnevna odškodnina), če opravljajo operativno delo ali drugo nevarno delo.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

17. Zahtevamo enako, s poudarkom na civilnih in vojaških dolžnostih.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

17. Vlada RS bo dala soglasje k sistemizaciji delovnih mest policije, v kateri bo predlagano sistemiziranje dodatnih 5% operativnih delovnih mest v enem nazivu in dodatnih 5% operativnih delovnih mest v dveh nazivih nad omejitvijo iz uredbe. Sistemizacija mora biti uveljavljena najkasneje do konca leta 2012.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

18. Zahtevamo enako na obrambnem področju.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

18. Vlada RS brez socialnega dialoga in iskanja soglasja s sindikati ne bo predlagala zakona, ki bo urejal organiziranost in delo Policije ter naloge in pooblastila Policije v parlamentarno proceduro.

SMO ZAHTEVA OD VLADE RS

19. Poleg že znanih določil v ZPIZ-2 za obrambni resor zahtevamo ureditev »mešancev«, dvig prispevne stopnje ODPZ na 16% za zaposlene za določen čas in za ostale na 13,5%.

Sporazuma s policijskima sindikatoma

19. Vlada RS bo v primeru sprejetja nove pokojninske zakonodaje policiste obravnavala upoštevaje njihove posebne pogoje za upokojitev.

Do ostalih točk sporazuma nimamo pripomb ali zahtev.

Lep pozdrav.

Darko Milenkovič

Predsednik

Zahteva za umik usmeritve o koriščenju LD v SV

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 732

g. ALEŠ HOJS, minister za obrambo

brig. DOBRAN BOŽIČ, Načelnik GŠSV

Spoštovana

Na podlagi Usmeritev ZSK/GŠSV številka 1006-5/2012-707 z dne 23.4.2012 vas obveščamo, da je usmeritev povzročila plaz nezadovoljstva med zaposlenimi v SV, in je kot takšna po našem mnenju nepravična.

Na podlagi veljavnih pravilnikov so si zaposleni v SV že v prejšnjem letu za leto 2012 planirali in organizirali letni dopust s svojimi družinskimi člani. V večini enot so poveljujoči do konca februarja 2012 tudi potrdili načrte LD, kar je pomenilo dejansko zeleno luč za organiziranje družinskih poletnih počitnic. Omeniti je potrebno dejstvo, da so poveljujoči na podlagi predhodno izpolnjenih zahtev pripadnikov SV za koriščenje letnega dopusta organizirali nemoten potek izvedbe nalog.

Naveden ukrep je po podatkih SMO v celotni javni upravi izveden samo v SV, in kot tak postavlja zaposlene v SV v bistveno slabši in nepravičen položaj v primerjavi z ostalimi zaposlenimi v JS.

Apeliramo na vas, da se navedena usmeritev umakne in obvelja prejšnji način načrtovanja letnega dopusta, saj ima ukrep kot tak konotacijo racionalizacije potnih stroškov, kar pa je že bil predmet pogajanj vlade RS s sindikati JS in je posledično že dosežen finančni efekt v smislu racionalizacije le teh.

Darko Milenkovič

Predsednik

Povzetek sestanka uniformiranih in pooblaščenih oseb

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 558
Delovnega sestanka pooblaščenih in uniformiranih oseb se je odeležilo 8 sindikatov v državni upravi. Skupno stališče je, da od Vlade RS zahtevamo sklenitev pogodbe za državno upravo in uveljavitev sporazuma med vlado in policijskimi sindikati tudi v ostalem delu državne uprave z enakimi pravicami.

Delovni sestanek pooblaščenih uradnih in uniformiranih oseb

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 513
Torek 5.6.2012 ob 16. uri na Dalmatinovi 4 bo delovni sestanek sindikatov pooblaščenih uradnih in uniformiranih oseb. Glavna tema sestanka bo, uskladitev skupnega nastopa za uveljavitev interesov našega članstva.  O nadaljnjih ukrepih vas bomo sprotno informirali