JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 07 12th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Predlog sporazuma med VRS in uradniki ter uniformiranimi ali pooblaščenimi uradnimi osebamii

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 826

Sindikati državne uprave, uprave pravosodnih organov in uprav samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju- upravni organi) ter javnih zavodov (v nadaljevanju- javni zavod), kjer delajo uradniki, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe zahtevamo:

1. da se prične z izplačilom delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zaposlenim v upravnih organih, javnih zavodih, kjer delajo uradniki, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe, ki imajo kadrovsko zasedenost na dan podpisa tega sporazuma pod 85%, in zaposlenim v tistih upravnih organih, ki so najbolj obremenjeni.

Višina zneska za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka te točke se določi od 4% do 6% od osnovne plače zaposlenega.

Povečan obseg dela v višini 10 – 15% osnovne plače zaposlenega se določi vojaškim policistom v V. in VI. tarifni skupini, ki po ukazu opravljajo naloge prekrškovnega organa.

Podrobnejše kriterije in merila za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela dogovorijo sindikati in delodajalec v roku 14 dni po končanih pogajanjih .

Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se porabi zakonsko dopustni maksimum obsega finančnih sredstev.

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se prične izplačevati pri plači v ustreznem mesecu po podpisu sporazuma, pri čemer se najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje kriterijev iz prvega odstavka te točke sporazuma.

Število sistemiziranih delovnih mest se ne sme zmanjševati administrativno, sicer se ne šteje, da je spremenjen kriterij kadrovske zasedenosti, razen, če je drugače dogovorjeno z zgoraj navedenimi sindikati..

2. Da delodajalec po končanih pogajanjih omogočal izplačilo odrejenih in opravljenih ur nadurnega dela in pripravljenosti v vseh upravnih organih in javnih zavodih, kjer delajo uradniki, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe, brez omejitev, ki ne izhajajo iz zakona. Za te namene se omogoča porabo dodatnega obsega sredstev, ki znašajo na letni ravni 35% več sredstev, kot je bilo izplačano v preteklem letu.

V obrambnem resorju se vsem strukturam, ki opravljajo naloge dosegljivosti na telefonu, izplačuje dodatek za obvezno prisotnost na domu. Hkrati se dosledno upoštevajo določila 10. člena ZSPJS–N (novi 6. odstavek 35. čl ZSPJS) za opravljanje 24 urni dolžnosti (dežurstva, straže, intervencijske skupine).

Vse ure opravljene na 56 ur na teden se obračunajo kot nadurno delo, pri čemer delavec lahko pristane na koriščenje opravljenih ur, vendar se dodatek za nadurno delo izplača. Hkrati se vse opravljene ure, v terenskih pogojih doma ali v tujini, obračunajo kot nadurno delo.

3. Da se delodajalec zaveže, da bo v najkrajšem času, predvidoma v roku 14 dni pripravil predlog akta o sistemizaciji in ga uskladil s sindikati upravnih organov in javnih zavodov tako, da bo presistemiziral dodatna delovna mesta specialistov glede na potrebe in predpise upoštevaje obstoječe sistemizacije in formacije v Slovenski vojski.

4. Za obrambni resor zahtevamo uveljavitev posebnega dodatka zaradi prepovedi članstva v političnih strankah. Hkrati zahtevamo nove dodatke zaradi prepovedi stavke in omejitve dela do določene starosti (vojaki do 45. leta, podčastniki in častniki do 55. leta).

5. zavezo delodajalca, da bo v najkrajšem času, predvidoma v roku 14 dni od prejema predloga podpisnikov tega sporazuma dala soglasje na akt o sistemizaciji delovnih mest v državnih organih in javnih zavodih, kjer delajo uradniki, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe, v katerem bo v roku 3 mesecev od podpisa tega sporazuma poenotila postopke vrednotenje delovnih mest, na katerih se prejema dodatek za dvojezičnost za uradnike, ki izpolnjuje pogoj znanja jezika italijanske ali madžarske narodne skupnosti in delajo na območjih, kjer se kot pogoj zahteva znanje tega jezika. Vlada RS in zgoraj navedeni sindikati, proučijo možnost potrebe po dodatnem vrednotenju znanja tujega jezika.

6. takojšen pričetek pogajanj o normativnem delu kolektivne pogodbe tako, da se do 30. 9. 2012 z aneksom dopolnijo kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev, ki nimajo normativnega dela.

7. zavezo Vlade RS, da bo v okviru prenove uslužbenskega sistema in sistema plač javnega sektorja posebej proučila vprašanje anomalij plačnega sistema plačne skupine C in plačne skupine I ter določitev dodatka za stalnost za tiste uradnike, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe, ki tega dodatka nimajo.

8. da se pogoji za delo sindikata se uredijo v normativnem delu Kolektivne pogodbe za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter ostalih kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev, ki nimajo normativnega dela kolektivne pogodbe.

9. da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v roku 6 mesecev na sistemskem nivoju pripravi novelo Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni, pri čemer se bodo upoštevala tudi ocena tveganja in posebnosti v državni upravi, javnih zavodih, kjer delajo uradniki, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe.

10. da je plačna razmerja med uradniki, uniformiranimi ali pooblaščenimi uradnimi osebami, ki so opredeljena v ZSPJS, potrebno ohraniti. Nasprotujemo nesmiselnemu dvigovanju zahtevane šolske izobrazbe v kateremkoli poklicu uniformiranih ali pooblaščenih uradnih oseb.

11. da je revizijo uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačni skupini C in javnih zavodih, kjer delajo uradniki, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe potrebno opraviti tako, da bo postopek potekal transparentno in v socialnem dialogu ter da bodo odločitve plod večinskega soglasja sindikatov plačne skupine C in I.

12. da Vlada RS zagotavi dodatna sredstva v masi sredstev za plače v organih državne uprave in javnih zavodih, kjer delajo uradniki, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe, če bo to potrebno.

13. da vlada predlaga ustrezno ureditev v zakonu, ki ureja organizacijo in delo državne uprave in javnih zavodih, kjer delajo uradniki, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe za zavarovanje državnih uslužbencev v času opravljanja dela za primer nesreče pri delu, katere posledica je smrt, trajna izguba splošne delovne zmožnosti ali začasna izguba delovne zmožnosti (ustrezna dnevna odškodnina), če opravljajo operativno delo ali drugo nevarno delo. Razširiti in poenotiti je potrebno za uradnike, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe višino premije in zavarovalne vsote za primer vlaganja odškodninskih zahtevkov fizičnih pravnih oseb proti javnim uslužbencem in nudenje brezplačne pravne pomoči s strani delodajalca v morebitnih postopkih na sodiščih.

14. dodatno sistemizacijo delovnih mest v državnih organih in javnih zavodih, kjer delajo uradniki, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe, v katerih bo predlagano sistemiziranje dodatnih 5% operativnih delovnih mest v enem nazivu in dodatnih 5% operativnih delovnih mest v dveh nazivih nad omejitvijo iz uredbe. Sistemizacija mora biti uveljavljena najkasneje do konca leta 2012.

15. da Vlada RS brez socialnega dialoga in iskanja soglasja s sindikati državnih organov in javnih zavodih, kjer delajo uniformirane ali pooblaščene uradne osebe ne bo predlagala zakonov, ki bodo urejali dela, naloge, pristojnosti in pooblastila državnih organov in javnih zavodih, kjer delajo uradniki, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe.

16. da Vlada RS v primeru sprejetja nove pokojninske zakonodaje zaposlene v državni upravi in javnih zavodih, kjer delajo uradniki, uniformirane ali pooblaščene uradne osebe obravnavala upoštevaje njihove posebne pogoje pri poklicnem upokojevanju.

17. pogajanja o naših zahtevah, od Vlade RS pa pričakujemo, da si bo v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jih ima na voljo, prizadevala za pravilno in pravočasno izvajanje dogovorjenega, oziroma, da dogovorjenega ne bo ovirala ali preprečevala.

18. da rešitve po zgoraj nevednih zahtevah sklenemo s sporazumom, ki začne veljati s podpisom strank prvega naslednjega dne v mesecu po podpisu sporazuma.

19. Sporazum ne odvzema zakonsko zagotovljenih pravic do pravnih sredstev.

20. Sporazum se po podpisu objavi v Uradnem listu RS.

Danes ustavno sodišče obravnava zahtevo za ustavno presojo glede izplačila regresa in varovanih plač

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 703
Potrjen dnevni red 19. seje Ustavnega sodišča z dne 21. 6. 2012 Številka: Su-P-19/12-4
Datum: 20. 6. 2012Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 19. seji z dne 21. 6. 2012 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 18. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 6. 2012 (Su-P-18/12-4)

2. Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 116. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF (U-I-119/12)
PREDLOG ZA ZAČASNO ZADRŽANJE
PREDLOG ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO


3. Sindikat državnih organov Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 116. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF) (U-I-131/12)
PREDLOG ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO


4. Varuhinja človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 188. in 246. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF) (U-I-146/12)
PREDLOG ZA ZAČASNO ZADRŽANJE
PREDLOG ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO

5. Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 176. člena, 248. člena, prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 188. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 246. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF) (U-I-120/12)
PREDLOG ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO
PREDLOG ZA ZDRUŽITEV Z ZADEVO U-I-146/12

Povzetek sestanka z vodstvom GŠSV

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 766
Dne 18.6.2012 se je delegacija SMO sestala z vodstvom GŠSV. Poleg zaznavanja in potrditve že odprtih in nerešenih vprašanj je dogovorjeno, da se vsa odprta vprašanja rešijo s skupno Uredbo v korist zaposlenih. Strokovne službe so že pričele z delom na skupni Uredbi, pri čemer bodo zagotovo sodelovali tudi reprezentativni sindikati v MO in SV. Zato tudi pozivamo vse člane SMO, kakor tudi ostale zaposlene, da svoje predloge in pobude posredujejo na naš naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vlada sprejela stališče za oceno ustavnosti glede nekaterih členov Zakona o uravnoteženju javnih financ

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 865

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela stališče glede Zahteve Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikata državnih organov Slovenije, Sindikata Ministrstva za obrambo, Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti in Glose za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 176. člena, 248. člena, prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 188. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 246. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ in ga posreduje Ustavnemu sodišču RS.

Navedeni členi ZUJF se nanašajo na izplačilo regresa za letni dopust za leto 2012 ter na  prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Vlada predlaga Ustavnemu sodišču, da zavrne predlog za zadržanje izvrševanja členov ZUJF, ki se nanašajo na  prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Zakonsko določen pogoj za začasno zadržanje izvršitve navedenih določb ni izpolnjen, očitno neutemeljena pa je tudi pobuda za razveljavitev izpodbijane ureditve, zato je vlada sprejela stališče, da je pobuda predlagateljev za oceno ustavnosti  v delu, ki se nanaša na predlog, da se določeni členi ZUJF odpravijo, v celoti neutemeljena.

Glede izpodbijanih določb ZUJF, ki urejajo regres za letni dopust, je treba poudariti, da so izpodbijane določbe začasne narave. Gre torej zgolj za začasno uporabo interventnega ukrepa, določenega z zakonom, zakonska določba pa v obstoj kolektivnih pogodb ne posega. ZUJF nadalje določa, da se zaposlenim, ki so v letu 2012 do uveljavitve tega zakona prejeli regres za letni dopust v drugačni višini, kot jo določa ta zakon, ob naslednjih izplačilih regresa višina regresa zniža za znesek razlike med izplačanim regresom in regresom, določenim s tem zakonom.

LINK