JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sreda, 06 03rd

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Zaposleni varčujejo na plačah, minister pa razmetava denar

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 768

Zaposleni varčujejo na plačah, minister pa razmetava denar

Minister za obrambo je dne 26. 6. 2012 podpisal odredbe o imenovanju oziroma preimenovanju treh vojašnic Slovenske vojske. V sindikatu Ministrstva za obrambo podpiramo plemenita dejanja, vendar pa smo presenečeni in ogorčeni pri tem pa se sprašujemo, kako si lahko na MORS-u v času krize in velikega varčevanja predvsem na plečih zaposlenih le- to privoščijo, saj je preimenovanje povezano s finančnimi posledicami, ki v tem težkem času resnično niso primerne.

OBVESTILO GLEDE PODPISOVANJA ANEKSOV ZARADI ODVZEMA VAROVANIH PLAČ

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 621

OBVESTILO GLEDE PODPISOVANJA ANEKSOV ZARADI ODVZEMA VAROVANIH PLAČ

Kadrovska služba ministrstva za obrambo pripravlja anekse k pogodbam o zaposlitvi, zaradi odvzema varovanih plač. Vse, ki boste pozvani na podpis obveščamo, da ima vsak posameznik dve možnosti:

1. V kolikor boste aneks podpisali, to pomeni, da se z odvzemom strinjate in posledično ni mogoče uveljavljti pravic po sodni poti;

2. v kolikor pa aneksa ne podpište to pomeni, da vam bodo sredstva v vsakem primeru odvzeta, vendar lahko svoje pravice uveljavljate z individualnimi tožbami na sodiču.

Odločitev je vsekakor na strani posameznika in informacijo posredujemo zgolj v vednost.

SMO

Predlog uredbe o potnih stroških mnenje SMO

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 654

g. Aleš Hojs, minister za obrambo

brig. Dobran Božić, Načelnik GŠSV

ZADEVA: MNENJE SMO

ZVEZA: predlog uredbe o potnih stroških

Na podlagi sprejetih mnenj osnovnih organizacij SMO ter na podlagi Sklepa seje Konference SMO z dne 27.6.2012 posredujemo mnenje in spremembe.

Na sestanku predstavnikov SMO in GŠSV smo sklenili nekaj dogovorov:

- izdelava enotne uredbe, ki bi za obrambni resor urejevala vse specifike dela (vključno s stroških iz dela);

- izdelava enotnega ukaza za uvedbo izmenskega-turnusnega dela za vse enote za zavarovanje;

- obravnavanje dela izven rednega delovnega časa (8 urnega) kot nadurno delo na način, da se ure med 8 in 12 ur obveznosti prerazporedijo in se izplača dodatek za nadurno delo, vse ure na 12 ur dnevno in 56 ur tedensko se obračunajo kot nadure (izplača se dodatek za nadurno delo), zaposleni se odloči okoli morebitnega koriščenja ur.

Ugotavljamo, da je narejen velik korak v pozitivno smer za reševanje tekoče problematike. Predlog uredbe pozdravljamo, sicer pogrešamo celovitost te uredbe vendar moramo pripomniti, da smo pričakovali veljavnost takšne uredbe za celotni obrambni resor. Skladno s tem sklepom smo v sam tekst vpisali naše pripombe. Hkrati smo izdelali predlog celovite uredbe in vam jo posredujemo.

Skratka, ob upoštevanju naših pripomb na vaš predlog in morebitnem dodatnem usklajevanju bomo pritrdili predlogu Uredbe o potnih stroških.

Zaključujemo z mislijo, da je za obrambni resor potrebno uveljaviti uredbo, ki bi na celovit način urejevala vse specifike dela našega resorja z veljavnostjo za vse zaposlene v obrambnem resorju.

Lep pozdrav.

Pojasnila načelnika GŠSV v zvezi z usmeritvami za načrtovanje in izrabo letnega dopusta za leto 2012 v Slovenski vojski

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 928

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO KONFERENCA

Dalmatinova 4, LJUBLJANA


Številka:

Datum:

101-17/2012-1

12.6.2012Polje z besedilom: Zadeva: Zveza: Pojasnila v zvezi z usmeritvami za načrtovanje in izrabo letnega dopusta za leto 2012 v Slovenski vojski

dopis SMO številka: MO-GŠ 07/12 z dne 5. 6. 2012V zvezi navedenem dopisu nas obveščate, da je usmeritev, ki izhaja iz dopisa ZSK št: 1006­5/2012-707 z dne 23. 4. 2012 v zvezi z izrabo letnega dopusta za leto 2012, povzročila plaz nezadovoljstva med zaposlenimi v Slovenski vojski, ob enem pa jo ocenjujete tudi kot nepravično. Pojasnjujete, da je večina pripadnikov načrtovala izrabo letnega dopusta skladno z družinskimi obveznostmi že v mesecu februarju. Poveljujoči pa so, upoštevaje načrte izrabe letnih dopustov, tudi delovne procese v enotah organizirali tako, da se naloge izvajajo nemoteno. Upoštevaje navedeno kot dejstvo, da je odrejen način izrabe letnega dopusta v celotni javni upravi zavezujoč samo za pripadnike Slovenske vojske, kar naj bi jih v primerjavi z ostalimi zaposlenimi v javnem sektorju postavljalo v bistveno slabši in nepravičen položaj, predlagate, da se navedena usmeritev odpravi.

Uvodoma obžalujemo nezadovoljstvo, ki so ga usmeritve vsebovane v dopisu ZSK št: 1006­5/2012-707 z dne 23. 4. 2012, po vaših navedbah sodeč, povzročile med zaposlenimi v Slovenski vojski. Vendar ob enem poudarjamo, da je slednje zlasti posledica napačne presoje narave navedenega dokumenta.

Načelnik GŠSV izdaja zavezujoče usmeritve podrejenim poveljnikom z akti poveljevanja. Tudi v konkretnem primeru bi, v kolikor bi želel zavezati poveljujoče podrejenih poveljstev k zagotavljanju izrabe letnega dopusta na opisan način, izdal ukaz oz. drugi akt poveljevanja z navedeno vsebino. Vendar je nasprotno, zavedajoč se okvirjev, ki jih je zakonodajalec določil zaposlenim v Republiki Sloveniji v zvezi z izrabo letnega dopusta, usmeritev oblikoval, kot dopis. Posledično pa je slednja s tem pridobila naravo zaželene in ne zahtevane oblike ravnanja poveljujočih.

Ni sporno, da je pravica do izrabe dopusta individualna pravica vsakega posameznika ter, da je čas izrabe slednje pogojen s potrebami delovnega procesa v posamezni organizacijski enoti ter nemalokrat z vrsto nalog, ki jih posameznik opravlja. Prav zaradi navedenega je trenutek nastopa letnega dopusta vedno posledica kompromisa med zahtevami delovnega procesa in željami posameznika, o čemer odloča nadrejena vojaška oseba na podlagi vsakokratne pisne zahteve delavca. Upoštevaje navedeno pojasnjujemo, da GŠSV z navedenimi usmeritvami ni posegel v pravico in dolžnost nadrejenih oz. poveljujočih pri odločanju o izrabi letnega dopusta za podrejene vojaške osebe, ter posledično v način izrabe dopusta kot izhaja iz relevantnih pravnih podlag.

Navedeno priporočilo je bilo, kot že sami pravilno ugotavljate, oblikovano tako ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov dela, h kateri smo v časih naraščanja javnega dolga zavezani vsi, tudi zaposleni v javnem sektorju kot tudi težiščnih nalog enot in poveljstev SV ter načrtov njihove uporabe in operativnih zmogljivosti.


Končno pa je s koncentracijo izrabe dopusta v enem delu v poletnih mesecih, usmeritev zasledovala tudi možnosti zaposlenih v Slovenski vojski za počitek in rekreacijo upoštevaje njihove družinske obveznosti.

Zaključujemo, da je bila usmeritev v dopisu ZSK št: 1006-5/2012-707 z dne 23. 4. 2012, izdana nosilcem kadrovske funkcije (J-1) na PSSV in PDRIU z namenom zagotavljanja učinkovite podpore funkciji vodenja in poveljevanja na področju kadrovske politike v Slovenski vojski in kot taka ne posega v pravice nadrejenih pri odločanju o izrabi letnega dopusta, na podlagi vsakokratne pisne zahteve podrejenega.

S spoštovanjem.

Brigadir Dobran Božič načelnik Generalštaba SV

Poslano:

- naslovniku,

- ministru za obrambo (v vednost).