JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 10 25th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

DOPOLNILNA POJASNILA SMO NA DOPIS MINISTRA

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 849

ZADEVA: DOPOLNILNA POJASNILA NA VAŠ DOPIS:

»ODGOVOR NA SOCIALNI DIALOG« z dne 14.9.2012

Spoštovani!

Vaše odločno zavračanje naših trditev o slabi kvaliteti socialnega dialoga je sprenevedanje in zavajanje vas osebno ali  vaših strokovnih služb v vašem imenu. Socialni dialog namreč ne pomeni samo pogovarjanje, temveč tudi realizacija  dogovorjenih sklepov. V SMO ne zatrjujemo, da se ne pogovarjamo, vendar trdimo, da sledite svojim predhodnikom in sindikat želite imeti po kontrolo in v sistemu poveljevanja.

Vaša trditev o številu srečanj je resnična, vendar bi vas spomnili na prva tri vabila iz začetka vašega mandata, ko na njih niste niti odgovoril. Ravno zato smo o vašem ravnanju obvestili vrhovnega poveljnika, predsednika g. Danila Türka. Šele pozneje ste vabili vse sindikate posamezno, skupno in še dvakrat samo SMO. Ugotavljamo, da zgolj nadaljujete zmotno prakso socialnega dialoga svojih predhodnikov.  Sindikate pozivate na usklajevanje datuma, ne glede na naše predloge pa določite samo en datum (mi smo v omenjenih vabilih ponudili več datumov). To ni usklajevanje in iz tega bi lahko zaključili, da želite vabiti sindikate po lastni želji in zgolj tedaj, ko vi čutite potrebo po srečanju. Razen prvega srečanja je bil predmet pogovora  vedno le recesija, varčevanje in kaj bomo sindikati prispevali zraven.

Vsekakor priznavamo, da ste v dveh primerih reagirali zelo hitro in po našem mnenju smo opravili zelo kratka, vendar zelo učinkovita usklajevanja s konkretnimi rezultati. Ugotavljamo, da bi takšnih usklajevanj moralo biti čim več, zlasti v času novih reform trga dela in pokojninske reforme. Pri slednji smo v prejšnji različici ZPIZ-2, ki je bil z referendumom zavrnjen, skupno s strokovnimi službami že vgradili nekaj novosti in želimo, da tudi zdaj to naredimo skupaj in ne vsak po svoji strani.

Zelo nas moti vaša obtožba, da vam kot sindikat želimo narekovati naloge, ki jih morate postoriti in da ne poznamo vloge sindikata. To je vsekakor zavajanje zaposlenih in članstva, saj vas želimo samo spodbuditi k čim prejšnjemu usklajevanju. Problematika področne zakonodaje za obrambni resor  je namreč odprta že dva mandata pred vašim prevzemom obrambnega resorja. Res je, da smo opozorili na usklajevanja povezana na zakonodajo obrambnega resorja, vendar ne hitra,  saj se v tem letu sprejemajo zelo pomembni zakoni, ki bodo narekovali tudi spremembe določil pravnih aktov na obrambnem področju, zlasti v delovno pravnem pogledu, ki bodo močno vplivale na status zaposlenih. Zato menimo, da je nujno sodelovanje in usklajevanje pri Zutd, ZDR, ZPIZ-2 in  se temu primerno uredi obrambna zakonodaja, predvsem  v delovno pravnem segmentu.

Pri plačnem sistemu, plačil stroškov iz dela, plačil raznih oblik dela (nadurno delo, prerazporeditev delovnega časa, dežurstva, straže, intervencijske skupine) še enkrat povzemamo odločitev Ustavnega sodišča, ki pravi, da je ZSPJS edini področni zakonski predpis, ki ureja vse omenjeno. Vaše strokovne službe vas pri tem, enako kot vašo predhodnico, nenehno zavajajo. Sicer smo strokovnjaku za to področje naročili izdelavo pravnega mnenja in na to temo pripravljamo ustavno presojo, v katero bomo vključili tudi nekatere druge nepravilnosti in odstopanja, ki nas postavljajo v manj ugoden položaj, kot ostale zaposlene v Sloveniji. Še vedno smo mnenja, da bi vse te razlike lahko uredili, če ne z uredbo, pa s pravilnikom, ki bi združil vse odprte teme in jih opredelil v prid zaposlenih v obrambnem resorju.

Spoštovani gospod minister,  spremembe v Pravilniku o službeni oceni so bile usklajene in sprejete že novembra 2011. Prav vsi reprezentativni sindikati smo sodelovali v delovni skupini in smo pričakovali upoštevanje teh spremembe že preteklo leto. Žal je prejšnji načelnik GŠ SV samovoljno in brez soglasja sindikatov preprečil večino teh sprememb, ki so predmet sedanjega predloga. Pri očitku, da pravilnik ne napreduje po načrtu in nadaljevanju usklajevanja sprememb, smo imeli v mislih dokončno ureditev pravilnika, v edinem še neusklajenem delu in to je  urejevanje kriterijev za ocenjevanje. Skupna ugotovitev omenjene komisije  (sindikatov in strokovnih služb) je, da je ocenjevanje na podlagi sedanjih kriterijev subjektivno in v večini primerov lahko opazimo elemente »maščevanja«. Razlogi le-tega so uresničevanje pravic iz naslova 190. člena ZDR (varstvo otroka), morebitne daljše bolniške. Vsi trije reprezentativni sindikati smo predlagali obliko kriterijev, ki so jih strokovne službe GŠ upoštevali in le-te dopolnjevali s svojimi predlogi. V tem letu bi morali nadaljevati začeto in zadeve zaključiti do konca 2012. Ugotavljamo, da zadeve ne bomo uspeli zaključiti in bo pravilnik, kljub predlaganim in zelo pozitivnim spremembam, še vedno zelo pomanjkljiv.

V primeru združevanja ReCo so bile naše zahteve popolnoma jasne in predstavljene na Odboru za obrambo. Poudarjamo, da se glede tega nismo opredeljevali po strokovni strani, temveč smo zadevo predstavili iz delovno pravnega in socialno ekonomskega stališča. Jasno smo zahtevali, da vsa prazna delovna mesta obdržite in jih popolnite z ustreznim kadrom in šele potem odločite o reorganizaciji ReCo. Razlog za neukinitev delovnih mest je preprost:

-       zaposlenim z zelo nizkimi prihodki se bo povečal obseg dela in

-       rešili bi del problematike povezane za vojake po 45 letu starosti.

V reševanju zaščitne opreme za civilne strokovnjake se ne moremo strinjati, da se zadeve rešujejo. Na ta problem opozarjamo že najmanj pet let in se od tedaj do danes zadeva ni premaknila naprej. Poudarjamo, da ne govorimo o delovnih oblekah temveč o zaščitni opremi za opravljanje nalog na terenu, pri streljanju, v tujini na MOM in podobno.

Na neuresničevanje določil 100. B člena ZOBr in v povezavi z njim tudi določil Pogodbe o zagotavljanj pogojev za delo SMO tudi opozarjamo že vrsto let in kot smo zapisali, tukaj ne gre za strokovni aspekt  formacij v SV. Zavedamo se, da  je to naloga strokovnih služb in ne sindikata, toda ko govorimo o uvrščanju v plačno lestvico, določanje dodatkov (položajni dodatek, dodatki po 59. čl. ZSSlov, uvrstitev nekaterih dodatkov iz KPJS) pa je usklajevanje z reprezentativnimi sindikati nujno. Tudi če ostali sindikati to ne zahtevajo, SMO vztraja pri tej zahtevi, saj tudi pri sistemizacijah za upravni del vedno podajamo mnenja in hkrati tudi predloge. General major  g. Anton Šteiner je kot prejšnji načelnik GŠ SV obljubil, da bo naročil vsem poveljnikom, da morajo s SMO sodelovati v plačnem segmentu. To pričakujemo pri transformaciji in bi vaš zapis zelo pripomogel uresničevanju socialnega dialoga.

Vaš očitek, glede pristojnosti in položaja sindikata resnično ne razumemo. SMO je bil  vedno konstruktiven pri svojem delovanju in bo tudi v prihodnje deloval po svojih načelih. Vedno smo bili pripravljeni za usklajevanja in reševanja odprtih problemov v obrambnem resorju. Naš osnovni cilj  je dokončna ureditev delovno pravnih in socialno ekonomskih razmer v obrambnem resorju. Želje in potrebe so nam dokaj podobne, potrebno je čim tesnejše sodelovanje strokovnih služb in SMO. Problematika povezana za novo pogodbo za delovanje SMO je zelo jasna. Svoj zadnji predlog pogodbe smo vam posredovali v letu 2011, vendar odgovora do danes ni bilo. Opozarjamo, da ne bomo dovolili zmanjševanje že doseženih pravic za delovanje SMO, ki bodo vsekakor skladne z zakonskimi normami.

Zakon vsakem reprezentativnem sindikatu daje navidezno nadzorstveno dolžnost z osnovnim namenom zaščite članov in zaposlenih. V ta namen lahko uporabi vse oblike sindikalnega boja in to v SMO tudi počnemo.

 

 

Lep pozdrav.

 

Darko Milenkovič

Predsednik

Odgovr ministra na odprto pismo SMO - socialni dialog v MORS

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 871

Oceno vašega sindikata, zapisano v objavljenem odprtem pismu, da naj bi bila kakovost socialnega dialoga na Ministrstvu za obrambo na vse nižji ravni, odločno zavračam.

Že ob začetku mandata sem vsem sindikatom, ki delujejo v okviru obrambnega resorja, torej tremi reprezentativnimi, med katerimi je tudi vaš sindikat,in enim nereprezentativnim, na skupnem sestanku povedal, da se bo vodstvo Ministrstva za obrambo s predstavniki sindikatov redno sestajalo, če bo potrebno tudi večkrat v krajšem času.

Orginal :

smo-socialni-dialog-odgovor1smo-socialni-dialog-odgovo2smo-socialni-dialog-odgovor3

 

Področja pokojninske reforme, o katerih se želi ZSSS pogajati

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 778
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) med katere spada tudi sindikat Ministrstva za obrambo,je pripravila sklop vsebinskih vprašanj predloga pokojninske reforme, kakršno prinaša predlog ZPIZ-2, o katerih se želi pogajati z vlado in delodajalci. Poglavitna vprašanja, pomembna za ZSSS, se nanašajo na: solidarnost kot temeljno načelo pokojninskega sistema, stabilnost, financiranje in vzdržnost pokojninskega sistema, učinke ZPIZ-2 na trg dela, upokojitvene pogoje, varstvo pričakovanih pravic za pridobitev pravice do pokojnine po ZPIZ-1 po začetku veljavnosti ZPIZ-2, dostojne pokojnine, invalidsko zavarovanje, poklicne bolezni, poklicno zavarovanje in beneficirano delovno dobo, posebne zakone za pravice, pridobljene na podlagi posebnih pogojev, dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje in svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta sklop, nastal na podlagi posveta ZSSS 20. 9. 2012, je ZSSS v skladu z dogovorom pogajalske skupine ekonomsko-socialnega sveta poslala ministru za delo, družino in socialnega zadeve. V nadaljevanju bomo glede pogajanj o pokojninski reformi posebno pozornost namenili tudi komunikaciji s članstvom preko E-novic ZSSS, spletne strani ZSSS in Delavske enotnosti, glasila ZSSS.

»Sindikat v vojski nima kaj delati« ,se načelo ministra Hojsa glede sindikalnega dela v MORS uresničuje

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1164

Odprto pismo

g. ALEŠ HOJS, minister za obrambo

Spoštovani minister za obrambo!

Sindikat ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: SMO) vas je dolžan opozoriti na dejstvo, da je kakovost socialnega dialoga na Ministrstvu za obrambo na vse nižjem nivoju, za kar vam v SMO pripisujemo dobršen del krivde. Ob sprejemu mandata, ste podali načelno mnenje, da v vojski sindikati nimajo kaj delati, vendar ste kasneje zagotovili, da boste težili h konstruktivnem in partnerskem odnosu s sindikati.  Očitno se ne zavedate, da socialni dialog ne more temeljiti samo na vaših potrebah in pozivih na sestanke, temveč tudi na vašem odzivu na vabila s strani SMO. Od prevzema funkcije ministra, na tri vabila niste niti odgovorili, še manj pa skušali z dogovorom poiskati termin za skupni sestanek. Poleg tega vsa naša mnenja in pobude zavračate ter sprejemate rešitve in odločitve, ki gredo v škodo zaposlenih. Nujno potrebnih in ključnih posegov kot so menjava zakonodaje, spremljanje nove zakonodaje in spremembe le-te, ki bi jih bilo potrebno takoj realizirati ter jih vnesti v splošne in resorne pravne akte, pa ne izvajate. V odločitvah se sklicujete zgolj na resorne dokumente, čeprav je ustavno sodišče presodilo, da področni zakoni in predpisi ne smejo posegati v Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  v kolikor gre za plače, stroške iz dela in podobno. Tako pa sprejemate nove pravilnike, ki zaposlenim v obrambnem resorju delajo samo še večjo škodo.

Glede na zgoraj zapisano, vas pozivamo, da nemudoma pričnemo:

-          Usklajevanje za nov oz. prenovljen Zakon o obrambi, Zakon o službi v Slovenski vojski in Pravila službe v Slovenski vojski (vse hkrati);

-          Izdelavo enotne Uredbe za obrambni resor, ki bi temeljito urejevala vsa plačila, stroške iz dela, druge oblike dela z ustreznim plačilom, uveljavitev celostno skrb za pripadnike;

-          Takojšnje usklajevanje glede Pravilnika o službeni oceni;

-          Takojšen preklic združevanja regijskih centrov za obveščanje;

-          Takojšnje opremljanje civilnih oseb z ustrezno zaščitno opremo;

-          Sodelovanje SMO pri transformaciji v Slovenski vojski, zlasti v delu, ki se nanaša na plače (kot to opredeljuje 100. b člen Zakona o obrambi).

 

V pričakovanju vašega čim prejšnjega konstruktivnega odgovora ter učinkovitejšega socialnega dialoga,

 

Vodstvo SMO

Magnetogram g.Aleša Hojsa kandidata ministra za obrambo na odboru za obrambo 09.02.2012