JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 10 25th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

NUJNO OBVESTILO ČLANOM SMO IN ZAPOSLENIM V SV IN MORS

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 847

vecer regresdr. Rajko Pirnat meni,

Zaradi nenehnih populističnih pozivov  in zavajajočih pojasnil Sindikata vojakov Slovenije (v nadaljevanju SVS), z namenom pridobivanja članstva in povzročanjem zmede, smo vam dolžni podati pojasnilo. Nekaj neodvisnih pravnih strokovnjakov, je izdelalo pravno mnenje o kršitvi obveznosti izplačila regresa za leto 2012, med njimi je tudi dr. Rajko Pirnat, ki meni, da je sodišče s svojo  razsodbo potrdilo, da so vsi javni uslužbenci upravičeni do regresa za leto 2012 (glej članek).Dr. Rajko Pirnat, je namreč  izdelal pravno mnenje o kršitvi obveznosti izplačila regresa za leto 2012, ravno Sindikatu SVS.

Navedbe sindikata SVS v Pozivu članom SVS in pojasnilo ostalim pripadnikom Slovenske vojske so torej točne samo v delu, da se sodba res glasi na člane SV. Vendar je potrebno pri tem poudariti, da sodba po temelju velja za vse javne uslužbence in so do razlike v regresu UPRAVIČENI VSI JAVNI USLUŽBENCI v našem primeru vsi zaposleni v MORS in SV.

V kolikor bo sodba prestala presojo višjega sodišča, bo sindikat SMO terjal razliko regresa za svoje člane in za zaposlene v MORS in SV, če bo to postopkovno  potrebno in je  tako zbiranje plačilnih list v tej fazi po mnenju stroke še preuranjeno.


Povzetek članka:

Večer, 11.10.2012   Javni uslužbenci dobivajo boj za polni regres

 

V Sindikatu ministrstva za obrambo (SMO) se sicer sklicujejo na 53. Člen zakona o delovnih in socialnih sodiščih, ki določa, da se lahko na sodbo v kolektivnem delovnem sporu sklicuje vsakdo, ki mu je bila s sodbo priznana krivica - v konkretnem primeru pravica do regresa. Po tej interpretaciji bi torej morala razsodba učinkovati za vse javne uslužbence, ne glede na to, da je sodišče v izreku sodbe zapisalo, da mora delodajalec obračunati in plačati razliko regresa  le članom predlagatelja.

Podobno je prepričan tudi dekan ljubljanske pravne fakultete dr. Rajko Pirnat, ki meni, da je sodišče z razsodbo sprejelo argumentacijo, da so javni uslužbenci upravičeni do regresa za leto 2012. Sodišče po njegovem mnenju ni upoštevalo ZUJF-a, ker se tožba nanaša na situacijo, ko je dolg do javnih uslužbencev glede regresa že nastal. 'V enakih tožbah drugih sindikatov in v individualnih tožbah bodo sodišča odločala podobno,' meni Pirnat.

SKUPNI KADROVSKI NAČRT ORGANOV DRŽAVNE UPRAVE ZA LETI 2013 IN 2014

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1059

Organi državne uprave

Število zaposlenih po SKN na dan 1.8.2012

SKN za leto 2013

SKN za leto 2014

1

2

3

VLADNE SLUŽBE ODGOVORNE PREDSEDNIKU VLADE RS

727

691

691

VLADNE SLUŽBE ODGOVORNE GENERALNEMU SEKRETARJU VLADE RS

223

212

212

URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

19

18

18

Skupaj vladne službe

969

921

921

MINISTRSTVO ZA FINANCE

4.722

4.486

4.486

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

688

654

654

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO

433

411

408

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

578

530

530

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

1.595

1.515

1.516

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

1.145

1.076

1.074

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

326

310

310

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

282

268

268

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

567

539

539

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

343

326

326

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1.233

1.155

1.109

UPRAVNE ENOTE

2.526

2.400

2.400

SKUPAJ

15.407

14.591

14.541

Policija

8.572

8.143

8.143

Podporne naloge za Policijo

344

327

327

Slovenska vojska

7.485

7.109

7.109

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

884

840

840

SKUPAJ

32.692

31.010

30.960

Obrazložitev:

Skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2013 in 2014 temelji na obsegu mase sredstev za plače posameznih organov državne uprave v predlogu državnega proračuna za leti 2013 in 2014, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji seji dne 4. 10. 2012, pri čemer je glede na znižanje mase sredstev za plače minimalno znižanje števila zaposlenih za 5%.

Število dovoljenih zaposlitev pri posameznem ministrstvu v kadrovskem načrtu vključuje tudi dovoljeno število zaposlitev v organih v sestavi tega ministrstva.

V kadrovskem načrtu je posebej prikazano število zaposlenih za Policijo; za zaposlene, ki opravljajo podporne naloge za Policijo; za Slovensko vojsko ter za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

V skladu s 13. členom Zakona o javnih financah so kadrovski načrti oziroma načrti delovnih mest sestavni dela obrazložitve predloga proračuna; na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o javnih uslužbencih pa se nato kadrovski načrt, usklajen s proračunom, sprejme najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Zahteve SMO glede zmanjševanje mase za plače za 5%

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 953

ZADEVA: VARČEVALNI UKREPI

Spoštovani v letih 2013 in 2014 nas čakajo novi varčevalni ukrepi, ki bodo proračun obrambnega ministrstva zagotovo dodatno zmanjševali. Med varčevalnimi ukrepi je tudi zmanjševanje mase za plače za 5%. Prva dva ukrepa, ki se ponujata sta bodisi odpuščanje ali pa zmanjševanje osnovnih plač. Oba ukrepa sta za obrambni resor nedopustna in nesprejemljiva, saj ste v Koalicijski pogodbi za Slovenijo 2012-2015 ugotovili, da je število vojakov prenizko in dodatno zmanjševanje števila vojakov bi bilo škodljivo za delovanje obrambnega sistema enako kot zmanjševanje plač. Zato predlagamo nabor varčevalnih ukrepov z katerimi bomo lahko obdržali število zaposlenih, zagotovili nadaljnje podaljševanje pogodb o zaposlitvi (pod pogojem zadovoljitve z zakonom predpisanih pogojev) in ohranili sedanji nivo plač (ki so že prenizke):

  1. usposabljanja v ZRN-Hohenfels opraviti v Sloveniji na vadbiščih v lasti SV in podporo le-tega izvajati z lastnimi silami brez zunanjih izvajalcev;
  2. takoj prenehati izplačevati povečan obseg dela po 22. e. členu ZSPJS in 59. členu ZSSlov;
  3. opraviti racionalizacijo glede angažiranja zunanjih izvajalcev za dela, ki jih lahko opravimo z lastnimi silami;
  4. po potrebi zmanjšati število pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve;
  5. preklicati veljavnost Uredbe o nagradah ob zaposlitvi in podaljšanju pogodbe.

Ob uresničevanju predlaganih ukrepov, po vrstnem redu kot so zapisani, bomo zagotivili zmanjšanje mase plače za 5% in neracionalne stroške obrambnega resorja. Posledice uresničevanja predlaganih ukrepov bodo samo pozitivno delovale na počutje zaposlenih, zagotavljanje socialno ekonomskih pravic zaposlenih.

Lep pozdrav.

Poslano:

G.dr. DANILO TÜRK , predsednik Republike Slovenije

G. JANEZ JANŠA, Predsednik Vlade RS

G. ALEŠ HOJS, minister za obrambo

Brig. DOBRAN BOŽIČ, načelnik GŠSV

 

Darko Milenkovič

Predsednik

Dekan ljubljanske pravne fakultete dr. Rajko Pirnat prepričan v ugotovitve SMO, glede izplačila regresa vsem JU

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 913

V Sindikatu ministrstva za obrambo (SMO) se sicer sklicujejo na 53. Člen zakona o delovnih in socialnih sodiščih. ki določa, da se lahko na sodbo v kolektivnem delovnem sporu sklicuje vsakdo, ki mu je bila s sodbo priznana krivica v konkretnem primeru pravica do regresa. Po tej interpretaciji bi torej morala razsodba učinkovati za vse javne uslužbence ne glede na to,da je sodišče v izreku sodbe zapisalo,da mora delodajalec obračunati in plačati razliko regresa le članom predlagatelja. Podobno je prepričan tudi dekan ljubljanske pravne fakultete dr. Rajko Pirnat, ki meni. da je sodišče z razsodbo sprejelo argumentacijo, da so javni uslužbenci upravičeni do regresa za leto 2012. Sodišče po njegovem mnenju ni upoštevalo ZUJF-a, ker se tožba nanaša na situacijo, ko je dolg do javnih uslužbencev glede regresa že nastal. *V enakih tožbah drugih sindikatov in v individualnih tožbah bodo sodišča odločala podobno, meni Pirnat.