JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 10 25th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Transformacije v SV pod vplivom politike

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1140

 

Izjava za medije

Sindikat Ministrstva za obrambo je dne,  20.12.2012 na podlagi spodaj pridobljenih informacij naslovil pismo ministru za obrambo g. Alešu Hojsu z zahtevo razjasnitev okoliščin glede transformacije v SV.

Na podlagi zakonskih predpisov in določil Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delo sindikata Ministrstva za obrambo zahtevamo takojšen sklic skupnega sestanka na temo transformacija SV.

Ugotavljamo, da se v najnižjih organizacijskih enotah SV med zaposlenimi širijo informacije in  po našem mnenju upamo, da gre za neresnične informacije povezane s transformacijo v SV. Ob že tako resni situaciji te informacije  v strukturah SV dodatno povzročajo slabe medsebojne odnose in nezadovoljstvo zaposlenih.

Informacije, ki jih pridobivamo so povezane z domnevno močnim političnim vplivom in interesom nadzora in usmerjanja transformacije v SV. Udejanjanje navedenega, naj bi se izvajalo preko visokih častnikov in visokih podčastnikov SV, kateri so domnevno povezani s političnimi opcijami, hkrati pa so med vodilnimi strokovnjaki za uveljavitev transformacije.

 

Lep pozdrav.

Darko Milenkovič

Predsednik

Sindikat SMO zahteva od MORS podatke o nepodaljševanje pogodb o zaposlitvi

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1043
g. ALEŠ HOJS, minister za obrambo

ZADEVA: ZAHTEVA

Spoštovani!

 

Na podlagi 207. člena ZDR v povezavi s 100. b. členom ZOBr in ter 5. in 7. člena Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delo SMO zahtevamo, da nam do 21.12.2012 dostavite naslednje podatke:

-          razpored dela za vse organizacijske enote s poudarkom za terensko delo in delo v manj ugodnem delovnem času za leto 2013 s natančnim prikazom ur preko rednega delovnega časa;

-          maso za plače zaposlenih za leto 2013;

-          maso za izplačilo dodatkov po 22.  e. členu ZSPJS za leto 2013

-          maso izplačilo dodatkov po 59. členu ZSSlov za leto 2013.

 

Glede na napovedi za odpuščanje oz. nepodaljševanje pogodb o zaposlitvi zahtevamo naslednje podatke:

-          število pripadnikov, katerim v letu 2013 poteče pogodba o zaposlitvi;

-          število pripadnikov SV, katerim ne boste podaljšali pogodb o zaposlitvi s obrazložitvami o razlogih za nepodaljšanje;

-          število pripadnikov, ki jih načrtujete na novo zaposliti;

-          število pripadnikov PPRS, katerim ne boste podaljšali pogodbe;

-          število zaposlenih v upravnem delu, ki jih boste odpustili in razlogi za odpuščanje po strukturi v nazivih;

-          število zaposlenih v upravnem delu in SV, ki bodo upokojeni po strukturi v nazivih in formacijskih dolžnostih.

Lep pozdrav.

Zahteva posredovana na MORS glede izplačila nadomestila pripadnikom Slovenske vojske, ker jim tedensko na MOM ni bil zagotovljen prost dan

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1310

Zahteva za izplačilo nadomestila pripadnikom Slovenske vojske, ker jim tedensko na MOM ni bil zagotovljen prost dan

 

V  SMO vas pozivamo in  zahtevamo izplačilo nadomestila v obliki odškodnine vsem, pripadnikom  SV, ki so bili v zadnjih petih letih na mednarodnih operacijah in misijah MOM in v času misije niso imeli zagotovljenega prostega dne v tednu.

Veljavni predpisi, ki veljajo za pripadnike Slovenke vojske, določajo tedenski počitek po naslednjem:

 • Zakon o delovnih razmerjih v 156. členu določa, da ima delavec v obdobju sedmih zaporednih dni pravico do počitka v trajanju najmanj neprekinjenih 24 ur;
 • Zakon o obrambi v 97. f členu določa, da ima pripadnik Slovenke vojske v obdobju sedmih zaporednih dni, pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur;
 • Pravilnik o ureditvi določenih vprašanj delovnopravnega statusa pripadnikov Slovenske vojske pri opravljanju nalog v tujini v 8. členu določa enako, da v času opravljanja nalog v tujini pripadniku stalne sestave pripada en dan tedenskega počitka, ki ga lahko koristi izključno na območju države,v kateri opravlja naloge.

 

Praksa delovanja Slovenke vojske na MOM je, da se s predpisi določena pravica do dneva (neprekinjenih 24 ur) tedenskega počitka pripadnikom Slovenske vojske ne zagotavlja (bivanje v vojaški bazi ob upoštevanju SOP-jev brez možnosti prostega gibanja v civilnih oblačilih izven baze po našem mnenju ni počitek).

V izogib obrestim in dodatnim sodnim stroškom za državo menimo, da je ugodneje skleniti s pripadniki poravnalne dogovore.

 

V nadaljevanju vam navajamo odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča , ki je v sodbah razsodilo v prid pripadnikom  SV na MOM:

-    Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča RS: VDS Sodba Pdp 912/2011, z dne 21. 10. 2011;

-    Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča RS: VDS Sodba Pdp 259/2012, z dne 3. 4. 2012;

-    Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča RS: VDS Sodba Pdp 133/2012, z dne 11. 4. 2012.

Navedene sodbe so primeri pravnomočnih sodb, ki jih prilagamo zahtevi.

Po nam znanih informacijah je Ministrstvo za obrambo z pripadniki Slovenke vojske, ki so sprožili pravdne postopke, sklenilo poravnavo in jim zgoraj omenjeno nadomestilo izplačalo na podlagi izvensodne poravnave in na osnovi sklepa  Vlade Republike Slovenije, ki ga je ta sprejela na svoji 145. redni seji 20. julija 2011.

V sindikatu Ministrstva za obrambo menimo, da je pripadnikom na MOM-u bila kršena zakonsko varovane pravice do tedenskega počitka, višina pa je  odvisna od trajanja MOM in višine plače pripadnika Slovenske vojske.

Prav tako vas pozivamo , da v kolikor dogovor ne bo sklenjen bo sindikat Ministrstva za obrambo  sprožil vse potrebne postopke za sodno zaščito kršene pravice do tedensko prostega dne pripadnikom na MOM.

predsednik

Darko Milenkovič

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 983

Spoštovani članice in člani SMO !

Dne 4.12.2012 je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2). Pomembna pridobitev  sprejetega zakona za zaposlene je dokončna ureditev poklicnega upokojevanja.

V okviru pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) smo skupaj z ZSSS uspeli izboljšati obstoječo pokojninsko zakonodajo, iz leta 2001. ZPIZ-1 je zelo slabo urejeval poklicno upokojevanje. Zato smo skupaj s policijskima sindikatoma in sindikatom Alternative (strojevodje), takoj pričeli s pritiski na Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ), da se poklicne upokojitve uredijo dostojno.

Kot člani ZSSS in kot delovno strokovna skupina iz poklicnega upokojevanja smo skupaj z PSS, SPS in sindikatom Alternative, nenehno usklajevali stališča in poglede glede poklicnega upokojevanja na MDDSZ, kar je  rezultiralo danim ureditvam v sprejetem  ZPIZ-2.

Povzetek splošnega in poklicnega upokojevanja:

 

SPLOŠNO UPOKOJEVANJE

 

 • Osnova je 40 let pokojninske dobe (vplačani prispevki) in 60 let starosti;
 • Starost se poveča zaradi premalo pokojninske dobe do 65 let;

Starostni pogoj je mogoče spustiti za:

 • Vojaški rok v višini 2/3 oz
 • Otroke (1=6 m; 2=16; 3=26; 4=36; 5=48) v prehodnem obdobju največ do 56/58

Višina je vezana na 18/24 letno povprečno neto plačo zmanjšano za odmerni odstotek in valorizacijski faktor (80%x0,732);

Za delo preko 40 let pokojninske dobe so bonusi in sicer za vsako leto dela (največ do treh let) 20% pokojnine, redna plača, plačani prispevki in za vsako leto dela višja odmerna stopnja za 4% (vsaka tri mesece 1%)

 

POKLICNO UPOKOJEVANJE

 • Vsa zavarovalna doba s povečanje (benificirana) je priznana v celoti in se pri starostnem pogoju odšteva od 60 leta starosti;
 • Poklicno upokojevanje je možno že pri 40 let pokojninske dobe, vendar je vezana na starost (tabela):

 

12/14

56

12/15

55

12/16

54

12/17

53

12/18

52

 

 

 

 

 • V času prejemanja poklicne pokojnine možnost dokupa dodane dobe pri ZPIZ za trenutno 73 € mesečno, možnost dogovora s delodajalcem za dokup;
 • Možnost ugodnejšega dokupa pokojninske dobe;

Država jamči za kritje manjkajočih sredstev pri poklicni pokojnini (pripadniki SV praviloma ne bodo imeli manjkajočih sredstev.

 

 

 

SPECIFIKA ZA SV:

 

Možnost podaljšanja do polnih pogojev za upokojevanje bodisi zaradi prenizke starosti, nezadostnosti sredstev na osebnem računu (neveljavnost 11. ods ,92 čl ZOBr);

 • Možnost dviga prispevne stopnje za vojake do 45 leta zaradi višje rente (predlog SV in SMO);
 • Možnost dviga sredstev iz osebnega računa po 10 letih dela v SV;

Po 15/16 letih dela v ODPZ pri upokojevanju ni splošnih malusov;

 

VIŠINA POKOJNINE:

 

Zajamčena pokojnina v prvem letu 80% in potem 90% starostne pokojnine, oz. najmanj do 58,56% najnižje pokojninske osnove;

Plačilo zdravstvenega zavarovanja v poklicni pokojnini (zavarovanje izven dela za bolezni in poškodbe) prispevek je v višini 5,96% iz sklada.