JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sreda, 07 15th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Predlog Vlade ANEKS št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1389

Na podlagi določil 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09; v nadaljnjem besedilu: KPJS)

 

Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca

 

in

 

reprezentativni sindikati javnega  sektorja kot  stranka  na  strani  javnih uslužbencev

 

sklenejo

ANEKS št. 4

h Kolektivni pogodbi za javni sektor

  1. člen

 

V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) se četrti odstavek 50. člena spremeni tako, da se glasi:

 

»Odprava tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se dogovori v letu 2013 v roku iz 5. člena ZSPJS.«.

 

Črta se peti odstavek.

 

  1. člen

 

V Aneksu št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) se črta drugi odstavek 3. člena.

 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Splošna uskladitev osnovnih plač se v letih 2011 in 2012 ne izvede.«.

 

 

  1. člen

(regres za letni dopust za leti 2011 in 2012)

 

Regres za letni dopust se v letih 2011 in 2012 ne izplača.

 

 

  1. člen

 

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Ljubljana, dne ………….

EVA 2010-3111-0039

 

 

Vlada Republike Slovenije                                                        Reprezentativni sindikati

javnega sektorja

 

Kaj meni UMAR o gibanju plač

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 821

Tekoča gospodarska gibanja

/21.05.2010/

Aktualno v tednu: od 17. do 21. maja 2010

Plače, marec 2010

Povprečna bruto plača na zaposlenega se je marca zvišala nominalno za 4,7 %, na medletni ravni pa je bila višja za 5,2 %.
V zasebnem sektorju je bilo zvišanje plač kar 6,9-odstotno, k temu pa so prispevali večji obseg plačanih ur, dvig minimalne plače ter izplačila za ugotovljeno poslovno uspešnost in opravljene nadure v preteklem letu, ki se običajno izplačujejo v tem mesecu. Ob še vedno prisotnem učinku osnove in učinku sprememb v strukturi zaposlenih se je medletna rast plač v zasebnem sektorju povzpela na 7,5 %.
V javnem sektorju se je glede na predhodni mesec povprečna bruto plača zopet znižala (za 0,2 %), njena medletna rast pa se vse od novembra giblje na zelo nizki ravni (marca -1,2 %).

 

Tekoča gospodarska gibanja

/18.06.2010/

Aktualno v tednu: od 14. do 18. junija 2010

Plače, april 2010

Povprečna bruto plača na zaposlenega se je aprila v primerjavi z marcem znižala (nominalno za 1,1 %), medletna rast pa nekoliko upočasnila (4,2 %).
V zasebnem sektorju je bilo znižanje plač (-2,0 %) zaradi krajšega meseca (za tri delovne dni) ter dinamike izplačil sredstev za poslovno uspešnost in opravljene nadure v preteklem letu (ki se izplačajo marca) pričakovano. Učinek dviga  minimalne plače pa se ohranja.
V javnem sektorju se je na mesečni ravni povprečna bruto plača zaradi rednih napredovanj javnih uslužbencev v vseh dejavnostih pričakovano zvišala (za 1,2 %),  medletno pa je bila kljub temu za 1,1 % nižja.

Gvido Novak znova zavaja zaposlene v SV

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1473

1) Predlog kolektivne pogodbe za zaposlene v Slovenski vojski ni v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Z A K O N  O  KOLEKTIVNIH POGODBAH, ...)

2) Vsaka panožna KP se lahko sklene na podlagi že veljavne KPJS, torej vrsta dodatkov, ki so predlagani na novo ne bi bili predmet obravnave v socialnem dialogu. Slednje ni odvisno le od delodajalca, temveč tudi od ostali 27 reprezetativnih sindikatov v javnem sektorju, kateri so se do predlaganih dodatkov (v letu 2009) že izrekli s negativnim stališčem (katere predlaga tudi Gvido Novak)..

3) Delodajalec v tem primeru MORS,opravlja socialni dialog le z reprezentativnimi sindikati.Sindikat MO je v tem trenutku edini reprezentativen sindikat v obrambnem resorju do vlade republike Slovenije.

4) SMO se ograjuje od tovrstnih neresnih in neodgovornih pobud s katerim se z ničemer ne prispeva k socialnemu dialogu.

 


Podana stališča in mnenja sindikata SMO v ničemer ne odražajo stališč in mnenj MORS.

 

Izjava pogajalskeskupine za JS v RS

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 748

POGAJALSKA SKUPINA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA V RS

STAVKOVNI ODBOR SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 22. junij 2010

I Z J A V A

V torek, 22. junija 2010 nam je Vlada R Slovenije predstavila predlog ukrepov za zmanjšanje javne porabe ob pripravah proračuna za prihodnji dve leti.

Vsa dosedanja pogajanja z Vlado R Slovenije od jeseni 2008 so bila namenjena krčenju pravic zaposlenih in na njihov račun zmanjševanju proračunskih izdatkov. Vsi sklopi dosedanjih pogajanj so prispevali prihranek, ki skupaj dosega skoraj pol milijarde evrov . In to neuravnoteženo še preden so vsi zaposleni v javnem sektorju dosegli primerljiv in enakopraven položaj, saj mnogi še  čakajo na izplačilo izravnave plač. Po vsakem podpisanem dogovoru smo dobili zagotovila vlade, da smo s tem svoj prispevek dali (od pogojev za uvedbo evra dalje) in da nobena nadaljnja morebitna sprememba ne bo sprejeta brez soglasja socialnih partnerjev.

Z novimi, še radikalnejšimi predlogi je Vlada R Slovenije stopila na rob lastne verodostojnosti, osnovnega zaupanja in socialne vzdržnosti. Brez prikrivanja stopa na stran kapitala in njegovih interesov.

Po tem robu pa hodimo tudi sindikati, ko v imenu svojih članov branimo preostanek podpisanih pravic -  biti slišan, upoštevan, imeti pravico sodelovati v oblikovanju skupnega življenja, braniti elementarno človečnost in  verjeti v evropsko civilizacijo enaindvajsetega stoletja.

Na tem robu se bomo torej srečali – Vlada R Slovenije, ki brani interese lastnikov kapitala zavite v prilagodljiva orodja demokracije  in vsi, ki živimo le od svojega dela in kmalu ne bomo imeli več česa izgubiti.

Naj pogovora ne zamenja diktat!