JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sobota, 07 11th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Policisti, vojaki, cariniki in pazniki proti zamrznitvi plač

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 937

Policisti, vojaki, cariniki in pazniki proti zamrznitvi plač (tema)

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 21. avgusta (STA) - Potem ko je Policijski sindikat Slovenije pred dnevi napovedal, da dogovora in aneksa o plačah v javnem sektorju ne bo podpisal, so podporo temu dokumentu odrekli tudi v Sindikatu ministrstva za obrambo. Predlagane zamrznitve plač ne podpirata niti Sindikat carinikov Slovenije niti Sindikat Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

{module Global News}

Denar na individualnih računih ne bo zadoščal za izplačilo znižanih poklicnih pokojnin

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 885

Veljavna pokojninska zakonodaja iz leta 2000 je nekdanji sistem drugačnega štetja delovne dobe na benificiranih delovnih mestih pretvorila v sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, v katerega so vključeni vsi, ki 1. januarja 2001 niso imeli 25 let pokojninske dobe.

"Zavarovancem je bila za vsa delovna mesta enotno določena dodana doba, to je tri mesece na leto, delodajalec pa od takrat plačuje določen odstotek na individualen račun vsakega delavca. Kljub dejstvu, da se je s 1. 6. 2010 uvedla enotna stopnja 10,55 odstotka prispevka na bruto plačo za vse, denarja za poklicno upokojevanje ni dovolj," država je s tem  porušila razmerja in tako razvrednotila določene poklice, tudi vojaškega.

Sedanji izračuni kažejo, da zbrani denar na individualnih računih ne bo zadoščal za izplačilo znižanih poklicnih pokojnin. Kar pomeni, da bodo zavarovanci tega sistema obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja prisiljeni delati dlje, kar v celoti izniči pravice, ki jih je obljubljala prejšnja pokojninska reforma.

Borut Pahor skupaj z Ivanom Svetlikom obvestil socialne partnerje da je zmanjkalo časa za socilani dialog o pokojninski reformi

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 823

Obveščamo vas o ultimatu predsednika vlade in ministra za delo na pogajanjih o pokojninski reformi na 195. seji Ekonomsko socialnega sveta (ESS) 21. 7. 2010. Predsednik vlade Borut Pahor je v dogovoru z ministrom za delo Ivanom Svetlikom socialne partnerje obvestil, da je po njegovem mnenju zmanjkalo časa za socialni dialog o pokojninski reformi, ker se vlada namerava držati rokovnika, ki si ga je sama zadala. Kljub odkritim vprašanjem tako z delodajalske kot s sindikalne strani sicer oba člana vlade nista želela potrditi, da sta izgubila zaupanje v socialni dialog zato, ker socialni partnerji kljub številnim srečanjem raznih delovnih skupin po marcu 2010 še niso kapitulirali in potrdili vladne zasnove pokojninske reforme. Socialni partnerji namreč vemo, da kompromisa ne more najti tisti, ki ga ni pripravljen iskati. Njuna ultimativna ponudba na 195. seji ESS pa je bila naslednja: minister bo socialnim partnerjem do 2. 8. 2010 posredoval novi osnutek reformnega pokojninskega zakona. Čas za amandmaje nanj se bo iztekel 1. 9. 2010. Po tem datumu bo vlada predlog reformnega pokojninskega zakona poslala v Državni zbor RS ne glede na to, ali bo ali ne usklajen s socialnimi partnerji. Predsednik vlade je sicer dopustil možnost čudeža, kot se je izrazil, da bo avgusta kompromisni dogovor dosežen. Da bi delo pri pripravi reformnega zakona lahko teklo naprej, nihče na ministrstvu letos ne gre na dopust.

Predsednik vlade je odločen socialni dialog o pokojninski reformi zaključiti na tak ultimativni način, ker, kot se je izrazil, vlada ne more v nedogled čakati, da bodo socialni partnerji na pogajanjih našli formulo za kompromis. Vlada je po njegovih besedah pripravljena tvegati poraz na zakonodajalnem referendumu, na katerem bi volivci reformni pokojninski zakon zavrnili pred njegovo razglasitvijo, ker je brez soglasja socialnih partnerjev. Kot je znano, je namreč Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) že konec leta 2009 napovedala, da bo organizirala zbiranje podpisov za zakonodajalni referendum, če bo reformni zakon pripravljen brez soglasja socialnih partnerjev. Tej nameri so se pridružile tudi druge sindikalne centrale.

Kljub temu, da je bilo na dosedanjih pogajanjih sicer res že doseženo soglasje vseh treh pogajalskih strani o nekaterih točkah, pa še ni soglasnih rešitev za druga ključna vprašanja. Doseženo je bilo na primer že soglasje vseh treh pogajalskih strani o največ dveh letih olajšav na upokojitveno starost na račun starševstva ter o zaključku prehodnih obdobij najkasneje leta 2025. Vse tri strani soglašajo tudi, da mora pokojninska reforma zagotoviti finančno vzdržnost pokojninske blagajne in primerno višino pokojnin.

Na dosedanjih pogajanjih pa kompromis ni bil mogoč, ker sindikalna stran ni pripravljena odstopiti od zahteve, ki so jo 28. 11. 2009 na Prešernovem trgu v Ljubljani aklamativno sprejeli udeleženci delavskih demonstracij pod geslom »ZA DOSTOJNE PLAČE IN VARNO STAROST!«, da mora biti 40 let pokojninske dobe za moške oziroma 38 let za ženske dovolj za polno pokojnino brez malusov. Vladna stran namreč nasprotno vztraja na upokojitvenih pogojih za moške 43 let pokojninske dobe ob hkrati starosti najmanj 60 let oziroma za ženske 41 let pokojninske done ob hkrati starosti najmanj 58 let. Vlada tudi želi po izjemno kratkem prehodnem obdobju odpraviti vsako upokojevanje pred 65. letom starosti za vse, ki ne dosegajo teh 43 oziroma 41 let pokojninske dobe. Tri pogajalske strani so še vedno neusklajene tudi glede bonusov in malusov, odmere pokojninske osnove, formule za valorizacijo pokojnin, virov za prispevke in njihove višine ter sestave organov upravljanja ZPIZ. Končano tudi še ni pogajanje ne o reformi tako prostovoljnega kot obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja kot tudi ne o reformi invalidskega zavarovanja.

 

Po ultimatu so se člani ESS razšli v bojnem razpoloženju. Dušan Semolič, Andrej Zorko in Lučka Böhm, ki so se 195. seje ESS udeležili v imenu ZSSS, bodo na posvetu 22. 7. 2010 o ultimatu predsednika vlade in ministra za delo obvestili vodstva sindikatov dejavnosti, ki sestavljajo ZSSS.

 

Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS

Ljubljana, 26.7.2010

Kaj mente o ANEKS-u št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 3986

{module Kaj menite o Aneksu št 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor }

 

Na podlagi določil 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09; v nadaljnjem besedilu: KPJS)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani javnih uslužbencev sklenejo
ANEKS št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
1.    člen
V    Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št 57/08,23/09 in 91/09) se četrti odstavek 50. člena spremeni tako, da se glasi:
»Odprava tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se izvede s 1. oktobrom v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 3%.«
Črta se peti odstavek.
2.    člen
V    Aneksu št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) se črta drugi odstavek 3. člena.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Splošna uskladitev osnovnih plač se v letu 2011 ne izvede. Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2011 preseže 2,5%, se osnovne plače v januarju 2012 uskladijo za nastalo razliko nad 2,5%.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2012 se določi v roku iz 5. člena ZSPJS.«
3. člen
(regres za letni dopust za leti 2011 in 2012)
Regres za letni dopust se v letih 2011 in 2012 izplača v višini 692 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2011 in april 2012.


Vlada Republike Slovenije
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne EVA 2010-3111-0039
Reprezentativni sindikati javnega sektorja

 

PODROBNEJE!!!!!!


DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2011 IN 2012


Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo:
1.    Javni uslužbenci začasno v letih 2011 in 2012 ne napredujejo v višji plačni razred ali v višji'naziv, razen v primerih, ko je pridobitev višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu. Napredovalno obdobje za prvo napredovanje po obdobju zamrznitve napredovanja v višji plačni razred ali višji naziv se bo podaljšalo za 2 leti. Enak ukrep Vlada RS načrtuje tudi za pravosodne funkcionarje.
2.    Obdobje, v katerem javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, se od novembra 2011 podaljša do novembra 2012.
3.    Omejitev višine izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ki velja za obdobje od decembra 2009 do decembra 2011, velja tudi za obdobje od decembra 2011 do novembra 2012.
4.    Odprava tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se izvede s 1. oktobrom v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 3%. Peti odstavek 50. člena KPJS, ki določa možnost poračunov zneskov tretje in četrte četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, se črta. Vlada Republike Slovenije se zaveže, da bo rok dokončne odprave nesorazmerij v osnovnih plačah za funkcionarje uskladila z rokom dokončne odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, ki bo veljal za javne uslužbence.
5.    Črta se drugi odstavek 3. člena Aneksa Št. 2 h KPJS, ki določa uskladitev osnovnih plač v januarju 2011.
6.    Splošna uskladitev osnovnih plač se v letu 2011 ne izvede. Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2011 preseže 2,5%, se osnovne plače v januarju 2012 uskladijo za nastalo razliko nad 2,5%.
7.    Splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2012 se določi v roku iz 5. člena ZSPJS.
8.    Regres za letni dopust se v letih 2011 in 2012 izplača v višini 692 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2011 in april 2012. Vlada Republike Slovenije se zaveže, da bo predlagala zakonsko rešitev, ki bi zagotovila, da funkcionarji v letih 2011 in 2012 glede regresa ne bodo v ugodnejšem položaju kot javni uslužbenci.

9.    Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju do vključno leta 2013 ne bo preseglo 1% na letni ravni od skupnega števila zaposlenih v javnem sektorju.

10. Do konca leta 2011 se zaključijo poganja in usklajevanja o odpravi pomanjkljivosti novega plačnega sistema in sicer usklajevanja sprememb zakonodaje, ki se nanašajo zlasti na napredovanje, delovno uspešnost in nedoseganje zahtevane izobrazbe ter pogajanja o spremembah uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede v KPJS in panožnih kolektivnih pogodbah, vključno z odpravo pomanjkljivosti, dogovoijene v Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 in 2010 z dne 24.2.2009.
Ljubljana, dne
Vlada Republike Slovenije    Reprezentativni sindikati javnega sektoija

Na podlagi določil 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09; v nadaljnjem besedilu: KPJS)

Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca

in

reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani javnih uslužbencev sklenejo

ANEKS št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

1. člen

V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št 57/08,23/09 in 91/09) se četrti odstavek 50. člena spremeni tako, da se glasi:

»Odprava tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se izvede s 1. oktobrom v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 3%.«

Črta se peti odstavek.

2. člen

V Aneksu št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) se črta drugi odstavek 3. člena.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Splošna uskladitev osnovnih plač se v letu 2011 ne izvede. Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2011 preseže 2,5%, se osnovne plače v januarju 2012 uskladijo za nastalo razliko nad 2,5%.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2012 se določi v roku iz 5. člena ZSPJS.«

3. člen

(regres za letni dopust za leti 2011 in 2012)

Regres za letni dopust se v letih 2011 in 2012 izplača v višini 692 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2011 in april 2012.Vlada Republike Slovenije

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne EVA 2010-3111-0039

Reprezentativni sindikati javnega sektorja