JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 10 25th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Praznično voščilo

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 725
voscilo smo

Protest SMO v zvezi z vodenjem tabele obremenjenosti zaposlenih

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 901

Oktobra 2012 se je na Direktoratu za obrambne zadeve izvajalo testno izpolnjevanje tabele realizacije nalog. Iz razgovora s nekaterimi sodelujočimi pri testnem izpolnjevanju tabele obremenjenosti so le ti povedali, da so delavci  predlagan način spremljanja občutili kot velik pritisk. Obrazložitev predlagateljev omenjenega obrazca, da je tabela pomoč nadrejenemu oz. predstojniku organa, da  bo iz izpolnjevanja tabele ugotovil kdo je preveč oziroma premalo obremenjen, in da bo lahko prerazporedil naloge, je po naši oceni neresnična. V Sindikatu ministrstva za obrambo (SMO) se ne strinjamo s takšno argumentacijo uporabnosti navedene tabele, kar želimo v nadaljevanju tudi argumentirati.

Vsak delavec ima z Ministrstvom za obrambo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v kateri so v 2. členu navedene naloge javnega uslužbenca. Poleg tega so naloge javnega uslužbenca opredeljene tudi v sistemizaciji delovnih mest. Predstojnik oz. vodja organizacijske enote pa je z delovnimi nalogami podrejenih podrobno seznanjen: kot prvo javni uslužbenci opravljajo naloge iz sistemizacije (pogodbe) ter druge naloge z delovnega področja po odredbi nadrejenega; kot drugo pa predstojnik elektronsko (včasih pa elektronsko in fizično ) podpiše pripravljene dokumente, potne naloge, prijave na seminarje, usposabljanja.... Prav tako se pripravljajo mesečni plani in mesečne realizacije delovnih nalog ter razna poročila, iz katerih je razvidno reševanje zadev v določenem časovnem obdobju. Predvidevamo, da vodje vedo, kateri delavec je zadolžen za posamezno področje in posledično, koliko dela je le-ta opravil. Poleg omenjenega je večina dela vezana na aplikacije (IRDG, ORGMOB, EDD, ARDČ, EHONAS) iz katerih je prav tako razvidno kaj in koliko nalog je imel posameznik v nekem časovnem obdobju.

V kolikor pa posamezniki smatrajo, da to ni dovolj in bi bilo potrebno dodatno spremljanje delavčevega dela, pa tabela, ki smo jo prejeli v seznanitev, nikakor ni ustrezna. Povsem nesprejemljivo je namreč, da se predlagana tabela vodi v minutah. Delavci morajo v tabeli označiti, koliko časa so pripravljali določeno nalogo, koliko časa so se ukvarjali z neko stranko, koliko časa so uporabljali telefon, internet za privatne namene, koliko časa so se pogovarjali s sodelavci, koliko časa so pili kavo in podobno. Ne znamo si razložiti, kaj bo npr. dokazal podatek: nek uradnik se je s stranko pogovarjal pol ure, drugi pa le 10 minut. Ali  uradnik, ki se dlje časa pogovarja s stranko, posledično slabše opravlja delo kot uradnik, ki za to porabi manj časa???

Kot zadnje, vendar ne najmanj pomembno pa bi poudarili, da po naši oceni zahteva tabela, ki smo jo videli in v kolikor bi bila res realno in objektivno izpolnjena, vsaj pol ure delovnega časa dnevno, kar predstavlja  npr. pri 100 delavcih, ki izpolnjujejo omenjeno tabelo, 50 ur časa dnevno, kar pomeni več kot 6 delavcev dnevno. Kot smo že v uvodu omenili, pa so delavci, ki so sodelovali pri testnem izpolnjevanju tabele obremenjenosti, čutili določen pritisk. Posamezniki so izjavili, da je bila v tem času motena njihova komunikacija s sodelavci na delovnem mestu, zato smatrajo, da je to neka oblika mobinga na delovnem mestu.

V SMO nasprotujemo omenjenemu načinu »podpore« predstojnikom, saj menimo, da so bolj pomembni rezultati dela in ne način, kako pridemo do teh rezultatov. Vsaka situacija je nekaj posebnega in je ne moremo reševati po neki šabloni. V pristojnosti predstojnikov posameznih OE pa je, da z različnimi ukrepi izboljšajo organiziranost in posledično produktivnost. Predlagamo, da bi se razmišljalo v smeri uvajanja motivacijskih ukrepov, ki jih v času recesije in zategovanja pasu v javni upravi še kako primanjkuje. Navsezadnje je po preverjenih inforamcijah, ta praksa zgolj v obrambnem resorju in jo v javnem sektorju ne poznajo. Sprašujemo se, zakaj bi moral naš sektor uvajati novosti, ki jih ne narekujejo zakoni in predpisi. Pričakujemo, da se bo takoj prenehalo s takšno prakso in zapravljanjem delovnega časa.

 

Lep pozdrav.

 

Darko Milenkovič

Predsednik

SPOROČILO ZA JAVNOST razlog za umik pobude za razpis referenduma o Zakonu o izvrševanju proračuna

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 696

KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

21.12.2012

SPOROČILO ZA JAVNOST

Sindikati javnega sektorja ugotavljamo, da je Ustavno sodišče s svojo odločitvijo o prepovedi referendumov o Zakonu o slovenskem državnem holdingu in Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank prvič v 20 letih razsodilo na politično ekonomskih interesih, se podredilo aroganci Vlade Republike Slovenije in njeno prepričanost v svojo vsemogočnost dvignilo nad pravico ljudstva, da neposredno odloča o teh ukrepih.

Ne glede na to, da se s takšno odločitvijo Ustavnega sodišča nikakor ne strinjamo, bomo odločitev spoštovali in bomo glede na očitno izkazano smer nadaljnjih odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z vloženimi pobudami za razpis referendumov umaknili pobudo za razpis referenduma o Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014. S tem izkazujemo naše spoštovanje do pravne države in upravičeno pričakujemo tudi od vladne strani, da bo spoštovala pravno in socialno državo. Slednje pomeni tudi to, da v skladu s standardi, predpisanimi z mednarodnimi akti in doseženimi v Sloveniji, vodi socialni dialog s sindikati kot enakopravnimi partnerji o vprašanjih, ki v temelju posegajo v socialno ekonomski položaj delavcev v javnem sektorju in gospodarstvu.

Hkrati posebej poudarjamo, da bosta Vlada in Državni zbor nosila vso odgovornost za posledice ukrepov, vsebovanih v Proračunu za leti 2013 in 2014 ter Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014. Prepričani smo, da bodo ti ukrepi močno prizadeli obseg in kakovost javnih storitev, ki se dnevno prepletajo z življenjem vseh državljanov in gospodarstva ter s tem dolgoročno škodovali razvoju Slovenije.

Vlada, ki zavrača pogajanja, je s tem sama pokazala nesposobnost za socialni dialog in s tem izgubila legitimnost. Sindikati bomo pravico do socialnega dialoga, ohranitev javnih storitev ter zlasti socialno ekonomski položaj državljanov branili s klasičnimi oblikami sindikalnega boja, vključno s splošno stavko, neustavne določbe Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014 pa izpodbijali pred Ustavnim sodiščem.

 

 

dr. Janez Posedi

Vodja Koordinacije stavkovnih odborov javnega sektorja

Nadaljevanje diskriminacije ranljivega slovenskega vojaka in vojakinj

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1145

IZJAVA ZA MEDIJE

Nadaljevanje diskriminacije ranljivega slovenskega vojaka in vojakinj

 

Iz strokovnih služb Ministrstva za obrambo smo v sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) prejeli obvestilo, da vojakom, podčastnikom in častnikom (v nadaljevanju vojaškim osebam) ne  podaljšujejo pogodb o zaposlitvi za določen čas ne glede na zakonska določila. Zakonska določila so jasna.

Pogodba se lahko podaljša, v kolikor vojaške osebe zadovoljujejo splošne in posebne pogoje: so psihofizično in zdravstveno sposobne, imajo službeno oceno najmanj zadosten in niso starejši od 45 let vojaki in 55 let podčastniki in častniki.

 

Zaradi varčevalnih ukrepov vlade Republike Slovenije   se je minister za obrambo odločili zakonske kriterije neupravičeno zaostriti in vnovič vojaške osebe postaviti v bistveno manj ugoden položaj od ostalih javnih uslužbencev  in pri tem  izkoristil ranljivost vojaških oseb zaposlenih za določen čas. Zaostreni pogoji narekujejo, da se vojaškim osebam ne podaljša pogodba v kolikor imajo službeno oceno zadosten (ne glede na povprečje ocen iz preteklih let), so v preteklem letu bile daljši čas v bolniškem staležu ne oziraje se na razloge in, če imajo oceno preverjanja gibalnih sposobnosti (v nadaljevanju PGS) zadosten. Zaradi naštetih razlogov je vse več vojaških oseb obveščenih, da se jim pogodba ne bo podaljšala.

Lahko zaključimo, da minister ne spoštuje narave dela vojaških oseb glede težavnosti poklica in na ta način sporoča vsem vojaškim osebam, da ne smejo zboleti, saj v nasprotnem jim pogodbe ne bodo podaljšane. Prav tako  navedeni ukrepi pomenijo, da vse matere zaposlene v SV, še zlasti samohranilke, bodo pri teh diskriminatornih  ukrepih  še toliko bolj izpostavljene.

Minister g. A. Hojs, je ob napovedi varčevalnih ukrepov izjavil, da v Ministrstvu za obrambo ne vidi težav glede zmanjševanja števila zaposlenih za 5%, saj lahko v Slovenski vojski v naslednjih dveh letih ne podaljšajo nobene pogodbe vojakom. Ob upoštevanju, da je število pogodb za podaljšanje letno cca 500 in se v vsakem letu načrtujejo nove zaposlitve zaradi popolnitve kadrovskega načrta, se v  SMO sprašujemo, ali ima takšno enoumje sploh kak pomen. Pri tem je potrebno poudariti, da  gre pri ukrepu ne podaljševanja pogodb vojaškim osebam, kljub že vloženim  enormnim sredstvom za usposabljanja in izobraževanja, za neracionalno porabo davkoplačevalskega denarja.

Hkrati se sprašujemo, ali minister namenoma uničuje SV in na prisilen način izvaja demilitarizacijo obrambnega sistema. Zato pozivamo ministra, da takoj preneha z enoumjem, prekliče opisane zaostrene kriterije in prične upoštevati ukrepe, ki smo jih v SMO že predlagali, na katere pa se sploh ni odzval. Za razliko od ostalih ministrov, je edini minister sedanje vlade, ki sindikate sploh ni pozval k socialnem dialogu na temo varčevanja. Istočasno, kot dodatni ukrep nenehno spreminja sistemizacijo delovnih mest v upravnem delu pri čemer je v svojem kabinetu povečal število zaposlenih za 6 oseb in neopravičeno dviga osnovne plače na način, da zahtevnost delovnega mesta dviga v nazivu in osnovni plači tudi za 4 plačne razrede. V teh dneh pripravljamo mnenje na podobno situacijo pri sistemizaciji.

Skratka na eni strani varčuje na vojaških osebah in SV kot strukturi in na drugi strani razmetava maso za plače ter dviguje plače v upravnem delu, pri čemer zaposleni trepetajo za svojo službo in vsakodnevno pišejo dnevna poročila o opravljenih nalogah. Ugotavljamo, da je ministrovo ravnanje zelo škodljivo za obrambni sistem in ga pozivamo k takojšnjem prenehanju izvajanja enoumja ter ga pozivamo k socialnem dialogu, pri čemer bi lahko spoštoval predloge sindikatov obrambnega resorja.

 

Predsedstvo

SMO