JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 07 12th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Sestanek s predsedniki zaradi plač v MO in SV

Sestanek s predsedniki zaradi plač v MO in SV

Spoštovani, v imenu članov Sindikata MO in zaposlenih v MO in SV ter glede na analize o napakah v realizaciji določil ZJU in ZSPJS povezanimi s prevedbo plač v JU v nov plačni sistem, smo v Sindikatu MO v začetku leta 2009 izdelali analizo prevedenih plač in izgub, katerih so bili deležni vsi zaposleni v strukturah MO in še posebaj SV. Skladno z navedenim prosimo za nujni sestanek z vsemi naštetimi s seznama, kjer bi skušali pojasniti težave plačnega sistema v obrambnem resorju, kakor tudi podati konkretne predloge.

OBRAZLOŽITEV:

Sindikat MO (v nadaljevanju SMO) je večkrat v sami fazi pogajanj opozoril, da bi samo besedilo Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV v PR (v nadaljevanju Uredba) morali pričeti čim prej usklajevati, vendar smo bili priča prav nasprotnem postopku ministra v predhodnem mandatu. Namreč, Uredbe nismo dobili v usklajevanje, temveč je g. Karel Erjavec zgolj povabil vse reprezentativne sindikate na predstavitev uredbe. S strani SMO smo podali nekaj pripomb, vendar smo zaradi kratkega roka v pripombah zajeli samo manjši del problematike novega plačnega sistema. Od nekaterih konkretnih pripomb in predlogov je naš delodajalec upošteval samo podane glede uvrstitve vojaških uslužbencev in podčastniškega kadra. Težave na katere smo opozorili že takrat, so se tako le še poglobile. Nastale so še večje razlike do preostalih uslužbencev v javnem sektorju in še enkrat potisnile pripadnike SV na spodnji rob plačnega sistema. Moramo pa poudariti, da Uredbe po predstavitvi in po določenih spremembah nismo dobili v mnenje in je dejansko bila sprejeta brez mnenja SMO (po nam znanih podatkih tudi brez mnenja preostalih reprezentativnih sindikatov v MORS – SVOZ in SPMO), kar je za socialni dialog nesprejemljivo.

Zato smo prepričani, da bi bila najboljša izbira vzpostavitev samostojnega plačnega sistema skozi panožno pogodbo za obrambni resor (vse strukture v MO in SV). Na tak način bi bili dejansko izenačeni z zdravniki in učitelji, kateri imajo že sedaj svoje panožne pogodbe.

I. Na podlagi analiz o kvaliteti prehoda v nov plačni sistem in pridobitev ali izgub za zaposlene v strukturah SV in MO ugotavljamo, da zaposleni v naših strukturah nikakor ne morejo biti zadovoljni s svojim plačnim položajem. Čeprav analize MJU kažejo nekoliko drugače, smo že ugotavljali izgube do katerih je prišlo pri sami prevedbi in se kažejo v nekaj smereh:

  1. izguba nominalne vrednosti dodatkov na podlagi 107. čl. ZOBR, 16 in 16 A čl. Uredbe o količnikih in 58. čl. ZSSlov. Vrednost in padec izkazujemo s kratko analizo v prilogi št. 1 tega dopisa;

Pojasnila MJU do 1. točke so nesprejemljiva, ker zagovarjajo tezo, da so izgube iz tega naslova poravnane z zvišanjem osnovne plače zaposlenih – vendar je ta osnova zvišana za vse zaposlene v sistemu JU in za prevedbo dodatkov iz 1. točke nimajo pomena. Sicer pa dejstvo, da je ravno v MO in SV največ varovanih plač in nesorazmerji govori tudi v prid našim trditvam.

  1. izguba nominalnih vrednosti pri retroaktivnem izračunu dodatka za delovno dobo;

-       napačno je stališče, da oporekamo višini oziroma znižanju iz 0,5% na 0,33%, ampak je osnova za naše oporekanje retroaktiven način izračuna kar pomeni, da se je izračun na 0,33% moral pričeti z uveljavitvijo novega plačnega sistema 01.08.2008, ker je tudi od tedaj osnova plače višja za 12% in ne pred 01.08.2008. Denimo - za 20 let delovne dobe je do uveljavitve novega plačnega sistema dodatek za delovno dobo znašal 10%, po prevedbi pa je ta 6,6% - TOREJ, TA ZNESEK NIKAKOR NE MORE BITI SAMO 6,6% AMPAK BI MORAL DO 01.08.2008 OSTATI 10% IN SE VSAKO NADALJNJE LETO POVEČATI ZA 0,33% ;

-       torej, zvišanje osnove ni moglo nadomestiti izgube izračuna dodatka za nazaj in ravno zaradi tega se je nominalna vrednost plače (v SV) tudi zmanjšala;

-       iz te osnove je po nam znanim podatkom cca 900 oseb na varovani plači.

  1. nominalna izguba realne vrednosti dodatka za stalnost,

ko govorimo o dodatku za stalnost, ki ga določa 1. ods. 98 f čl. ZOBr in sicer v višini 0,5% za vsako leto delovne dobe nad pet let delovne dobe:

-       torej, glede na dejstvo, da je ZOBr ustavni specialni zakon in je sprejet z 2/3 večino smo prepričani, da ga določila ZSPJS še manj pa KPJS (katere nismo podpisnik – sindikat MO), ki je sprejet z ½ večino, ne morejo in ne smejo zmanjšati, temveč ga lahko samo povzamejo;

-       tudi iz tega naslova je prišlo do izgube v nominalni vrednosti osnovne plače in sicer za dodatnih cca 450 oseb v SV, kar je izkazano tudi v prilogi 1;

-       DODATEK ZA STALNOST JE V SV UVEDEN RAVNO Z UVELJAVITVIJO ZOBr-D spremembe in je specifičen za strukture v SV – ostali uniformiranci tega dodatka ne poznajo v tej obliki.

Za 2. in 3. točko prilagamo (priloga št. 2) tudi pregled iz katerega so razvidne izgube izkazane skozi odstotke.

  1. V določilih ZSPJS in KPJS se izgubljajo še nekateri dodatki, do katerih smo v strukturah SV in MO bili deležni zaradi specifike dela in niso bili predmet prevedbe. Zadevo smo temeljito preučili, zato tudi predlagamo celovite in korenite spremembe in dopolnitve:

Home Novosti Sestanek s predsedniki zaradi plač v MO in SV