Novosti

Predlog sklepa o koordinacijski skupini za sodelovanje med ministrstvom in reprezentativnimi sindikati ministrstva in socialni dialog v MORS in SV

icon S K L E P O SESTAVI IN DELU KOORDINACIJSKE SKUPINE

 

Zadeva:    Predlog sklepa o koordinacijski skupini za sodelovanje med ministrstvom in reprezentativnimi sindikati ministrstva in socialni dialog v MORS in SV - odgovor
Zveza:    Vaš dopis št. DOP 12/09 z dne 8. 10. 2009 in DOP 15/09 z dne 10. 11. 2009

Priloženo vam posredujemo predlog sklepa o imenovanju koordinacijske skupine za sodelovanje med ministrstvom in reprezentativnimi sindikati ministrstva, ki smo ga pripravili na podlagi rezultatov sestankov vodstva ministrstva z reprezentativnimi sindikati, ki so bili v juniju in septembru letošnjega leta.

Pri določitvi predstavnikov vašega sindikata pri delu koordinacije smo upoštevali vaše dosedanje predloge. V zvezi s tem vas prosimo, da nam morebitne pripombe na predlagani sklep, vključno s ponovno potrditvijo vaših predstavnikov v koordinacijski skupini, posredujete v roku enega tedna.
V zvezi z vaše strani izpostavljenim pomanjkanjem socialnega dialoga vas bi želeli opozoriti na obravnavo odprtih vprašanj na sestankih, ki jih je vodstvo ministrstva izvedlo z reprezentativnimi sindikati, ob prisotnosti tudi vaših predstavnikov, dne 29. 6. 2009 in dne 25. 9. 2009. Zapis slednjega je tudi priloga tega dopisa. Predstavniki ministrstva pa so bili na vaše povabilo prisotni v zadnjem obdobju tudi na konferenci vašega sindikata dne 17. 6. 2009. V zvezi z nekaterimi primeri na posameznih področjih, ki jih izpostavljate, pa vam v nadaljevanju posredujemo naslednja pojasnila oziroma odgovore:

1.    Pravne podlage za določitev letnega dopusta
Ocenjujemo, da je bil postopek usklajevanja zadnjih sprememb pravilnika o letnem dopustu s strani ministrstva v celoti izpeljan korektno in z ustreznimi pojasnili, zakaj ministrstvo ni moglo slediti vašim predlogom za spremembo pravilnika. Na Konferenci SMO dne 17. 6. 2009 pa je bil sprejet sklep, da začasno vašega predloga za arbitražo v zvezi s problematiko letnih dopustov do nadaljnjega ne boste uveljavljali.

2.    Plačna problematika
Vaše predloge, ki se nanašajo na morebitno spreminjanje plačnega sistema, smo evidentirali. Njihovo podrobnejšo obdelavo in usklajevanje predvidevamo v nadaljnjih fazah dograjevanja plačnega sistema. Glede na omejene finančne možnosti, tako v okviru obrambnega sistema kot širše na področju javnega sektorja, so možnosti za spreminjanje omejene. Hkrati pa je ministrstvo dolžno upoštevati izhodišča in okvire, ki jih določa na tem področju resorno Ministrstvo za javno upravo.

V okviru zbiranja predlogov za noveliranje plačnega sistema je ministrstvo v letošnjem letu na MJU že dvakrat posredovalo predloge, ki bi omogočali ustreznejše izvajanje plačne politike na obrambnem področju. Zaradi varčevalnih ukrepov na področju plač, je bila dana prioriteta noveli Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in KPJS. V nadaljevanju pa pričakujemo usklajevanje sprememb posameznih kolektivnih pogodb in podzakonskih predpisov, ki so podlaga za določitev plač na obrambnem področju.

Strinjamo se z ugotovitvijo, da je v kontekstu sprememb plačnega sistema treba tudi spremeniti obstoječi Pravilnik o plačah in drugih prejemkih delavcev Ministrstva za obrambo in organov v sestavi. Zamik pri noveliranju tega notranjega organizacijskega akta je nastal, ker so v zadnjem obdobju po uvedbi novega plačnega sistema vseskozi prisotne napovedi o spremembah določenih predpisov, ki določajo elemente za določitev plač in posledično vplivajo tudi na vsebino pravilnika. V okviru predloga sprememb, ki jih pripravljajo strokovne službe ministrstva, bo akt pred dokončnim sprejetjem posredovan v mnenje tudi reprezentativnim sindikatom ministrstva.

3.    Okvirne podatke o premestitvah znotraj SV glede na nov kadrovski načrt je podal načelnik GŠSV v predstavitvi projekta kadrovske konsolidacije Slovenske vojske na zadnjem sestanku z reprezentativnimi sindikati dne 25. 9. 2009. O razlogih in obsegu razporejenih v Vojaški policiji pa je bil vaš sindikat predhodno obveščen tudi neposredno s strani Generalštaba Slovenske vojske

4.    Pravila službe v Slovenski vojski (točka 26 in 121). Na sestanku 25. 9. 2009 so bili predstavnikom reprezentativnih sindikatov obširno predstavljeni razlogi za uvedbo rešitev, predvidenih v predlogu Pravil službe v SV. Med drugim tudi veljavnost ukazov za civilne osebe v smislu izenačevanja civilnih in vojaških oseb v vojski. Način in organizacija dela v vojaškem okolju, pa tudi ustrezna podlaga v Zakonu o službi v Slovenski vojski, utemeljujeta navedeno rešitev. Zato tudi naknadnega predloga sindikata za spremembo teh dveh točk pravil službe ministrstvo ni moglo sprejeti.


Glede na navedeno ocenjujemo, da socialni dialog z vašim sindikatom poteka kontinuirano in vključuje vsa bistvena vprašanja, ki se nanašajo na status oziroma pravice zaposlenih. Pri tem je treba upoštevati tudi določbe 100.b člena Zakona o obrambi, ki okvirno določa položaj in pristojnosti sindikata na obrambnem področju. Predvidevamo pa, da se bodo v prihodnje preostala odprta vprašanja, vključno z dokončno uskladitvijo nove pogodbe za delo sindikata, še intenzivneje razreševala v okviru novoustanovljene koordinacijske skupine za sodelovanje z reprezentativnimi sindikati, kot je navedeno v uvodnem delu tega dopisa.

Lep pozdrav.


6-02

Dr. Ljubica Jelušič
ministrica