JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 10 25th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

ZUJF in regres za leto 2013

Zaradi vse večjega števila podanih vprašanj, glede  Regresa za letni dopust za leto 2013, vam prilagamo obrazložitev ZUJF-a, ki ga je podala vlada na svoji spletni strani .


Osnovne plače javnih uslužbencev so se s 1. junijem 2012 linearno znižale za 8 %. Z istim dnem sta se odpravili še preostali tretja in četrta četrtina nesorazmerja v osnovnih plačah. Tako po novem zaposleni prejemajo osnovno plačo, ki ustreza vrednosti plačnemu razredu, brez odbitkov od polne vrednosti plačnega razreda.

 

Odprava nesorazmerij v osnovnih plačah predstavlja velik dosežek pogajanj med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in predstavniki vladne strani, saj je po eni strani za večino javnih uslužbencev ta odprava nesorazmerij ublažila znižanje vrednosti plačnih razredov za 8 %, po drugi strani pa prispeva k transparentnosti osnovnih plač in poenostavlja postopke v zvezi z določanjem plače ob morebitnih zaposlitvah, premestitvah, imenovanjih v naziv ali višji naziv in ob napredovanjih v višji plačni razred. Z odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah ne bo več potrebno ugotavljati, kakšne so bile prevedbe za posamezna delovna mesta oziroma nazive ob prehodu v nov plačni sistem, saj razlike med vrednostjo plačnega razreda in dejanskim izplačilom osnovne plače ni več.

 

Glede na dejstvo, da se je 8 % znižanje vrednosti plačnih razredov plačne lestvice (spodnja tabela) zgodilo istočasno z odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah, je dejansko znižanje plač odvisno od tega, kolikšen znesek plačnega nesorazmerja se je posameznemu zaposlenemu v javnem sektorju še odpravilo, torej kolikšen je bil znesek odbitka od osnovne plače zaradi še ne odpravljenih plačnih nesorazmerij.

 

Spodnja tabela prikazuje razliko v vrednostih plačnih razredov plačne lestvice, veljavne pred 8 % znižanjem (1. januar 2011, ko se je vrednost plačnega razreda nazadnje spremenila) in po uveljavitvi ZUJF (1. junija 2012, ko so začeli veljati ukrepi znižanja plač v javnem sektorju na podlagi ZUJF).

 

 

Plačni razred

1. januar 2011

1. junij 2012

razlika

1

478,67

440,38

38,29

2

497,83

458,00

39,83

3

517,73

476,31

41,42

4

538,45

495,37

43,08

5

559,98

515,18

44,80

6

582,39

535,80

46,59

7

605,66

557,21

48,45

8

629,90

579,51

50,39

9

655,11

602,70

52,41

10

681,31

626,81

54,50

11

708,56

651,88

56,68

12

736,90

677,95

58,95

13

766,37

705,06

61,31

14

797,03

733,27

63,76

15

828,91

762,60

66,31

16

862,07

793,10

68,97

17

896,56

824,84

71,72

18

932,42

857,83

74,59

19

969,71

892,13

77,58

20

1.008,50

927,82

80,68

21

1.048,85

964,94

83,91

22

1.090,80

1.003,54

87,26

23

1.134,43

1.043,68

90,75

24

1.179,81

1.085,43

94,38

25

1.226,99

1.128,83

98,16

26

1.276,08

1.173,99

102,09

27

1.327,11

1.220,94

106,17

28

1.380,20

1.269,78

110,42

29

1.435,41

1.320,58

114,83

30

1.492,83

1.373,40

119,43

31

1.552,54

1.428,34

124,20

32

1.614,63

1.485,46

129,17

33

1.679,22

1.544,88

134,34

34

1.746,39

1.606,68

139,71

35

1.816,24

1.670,94

145,30

36

1.888,90

1.737,79

151,11

37

1.964,45

1.807,29

157,16

38

2.043,03

1.879,59

163,44

39

2.124,76

1.954,78

169,98

40

2.209,76

2.032,98

176,78

41

2.298,14

2.114,29

183,85

42

2.390,04

2.198,84

191,20

43

2.485,66

2.286,81

198,85

44

2.585,09

2.378,28

206,81

45

2.688,49

2.473,41

215,08

46

2.796,02

2.572,34

223,68

47

2.907,88

2.675,25

232,63

48

3.024,18

2.782,25

241,93

49

3.145,15

2.893,54

251,61

50

3.270,96

3.009,28

261,68

51

3.401,80

3.129,66

272,14

52

3.537,87

3.254,84

283,03

53

3.679,38

3.385,03

294,35

54

3.826,57

3.520,44

306,13

55

3.979,62

3.661,25

318,37

56

4.138,79

3.807,69

331,10

57

4.304,37

3.960,02

344,35

58

4.476,53

4.118,41

358,12

59

4.655,59

4.283,14

372,45

60

4.841,81

4.454,47

387,34

61

5.035,48

4.632,64

402,84

62

5.236,91

4.817,96

418,95

63

5.446,38

5.010,67

435,71

64

5.664,24

5.211,10

453,14

65

5.890,80

5.419,54

471,26

 

 

Regres za letni dopust za leti 2012 in 2013

Zaposlenim v javnem sektorju se v skladu z ZUJF regres za letni dopust za leti 2012 in 2013 izplača upoštevaje uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa.

 

Regres za letni dopust za leto 2012

Plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa

Višina regresa

(v EUR)

do vključno 13. plačnega razreda

692,00

od 14. do vključno 19. plačnega razreda

657,40

od 20. do vključno 26. plačnega razreda

493,05

od 27. do vključno 33. plačnega razreda

328,70

od 34. do vključno 39. plačnega razreda

164,35

od 40. do vključno 65. plačnega razreda

100,0

 

Regres za letni dopust za leto 2013

Plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa

Višina regresa

(v EUR)

do vključno 13. plačnega razreda

692,00

od 14. do vključno 30. plačnega razreda

484,40

od 31. do vključno 40. plačnega razreda

346,00

od 41. plačilnega razreda navzgor

0

 

 

Regres za letni dopust bo izplačan najkasneje do 1. julija 2012, kar je skrajni rok izplačila v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.

Regres za prehrano

Regres za prehrano med delom znaša 3,52 evrov. Do njega so upravičeni vsi zaposleni, ki delajo več kot 4 ure dnevno ali če delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu.


Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu, če razdalja od kraja bivališča do delovnega mesta znaša več kot dva kilometra. Zaposleni niso upravičeni do nadomestila v primeru organiziranega ali zagotovljenega brezplačnega prevoza na delo in z dela.

 

Če ima zaposleni v uporabi službeno stanovanje, ima pravico do povračila stroškov od kraja službenega stanovanja. Če zaposleni dodelitev službenega stanovanja zavrne, se mu povrnejo stroški prevoza od kraja dodeljenega službenega stanovanja oziroma kraja, iz katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji kraju opravljanja dela.

 

Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če javni prevoz ni možen, se zaposlenemu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina.

 

Mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače. Izjema so javni uslužbenci, ki so premeščeni, prevzeti na podlagi zakona ali pa so po volji delodajalca sklenili pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

 

 


Dnevnice za službena potovanja

Dnevnica za službena potovanja v Sloveniji znaša 16 evrov. Do nje je upravičen zaposleni, če službeno potovanje traja več kot 12 ur. Dnevnice za službena potovanja krajša od 12 ur zaposlenim več ne pripadajo. V primeru službenega potovanja v trajanju med 8 in 12 ur zaposlenemu pripada še en znesek za prehrano.

 

Višino dnevnic za službena potovanja v tujino uredi vlada z uredbo, v kateri bodo določene višine dnevnic ter drugi stroški.


Napredovanje

Javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2012 napredujejo v višji plačilni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačilnim razredom s 1. junijem 2013. Enako velja za javne uslužbence in funkcionarje, ki so v letih 2011 in 2012 napredovali v naziv ali višji naziv in niso pridobili pravice do plače v skladu s pridobljenim nazivom.

 

Javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačilni razred ali višji naziv v letu 2013, v letu 2013 ne napredujejo.

Ne glede na zgoraj navedeno javni uslužbenci in funkcionarji v letih 2012 in 2013 pridobijo naziv ali višji naziv in pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča, oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.


Določitev števila dni letnega dopusta v letu 2013

Zaposlenim od 1. januarja 2013 dalje pripada iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta. Javnim uslužbencem se lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine, določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah.

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, pogodba o zaposlitvi preneha na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik prvi delovni dan po izteku dveh mesecev od izpolnitve pogojev.

 

Javni uslužbenec in delodajalec se v roku dveh mesecev od uveljavitve ZUJF zaradi zagotovitve nemotenega delovnega procesa lahko dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja, javnemu uslužbencu pa po prenehanju delovnega razmerja pripada pravica do odpravnine v višini treh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle 3 mesece oz. treh zadnjih mesečnih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.

 

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati tudi javnim uslužbencem, ki zgoraj navedene pogoje izpolnjujejo na dan uveljavitve ZUJF, torej 31. maja 2012.

 

Odpravnina ob upokojitvi

 

Odpravnina ob odhodu javnega uslužbenca v pokoj znaša dve povprečni mesečni plači za pretekle 3 mesece v RS oz. dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.

 

V primeru, da se javni uslužbenec upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ima pravico do odpravnine v višini treh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle 3 mesece oz. treh zadnjih mesečnih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.

 

Odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, pripada tudi javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku dveh mesecev po uveljavitvi ZUJF.

Jubilejne nagrade

 

Zaposlenim v javnem sektorju pripada jubilejna nagrada v višini:
- za 10 let delovne dobe 288,76 evrov
- za 20 let delovne dobe 433,13 evrov
- za 30 let delovne dobe 577,51 evrov

 

Jubilejna nagrada se izplača zaposlenemu, ki je delovno dobo izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

 

Jubilejna nagrada se izplača zaposlenemu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.

Home Novosti ZUJF in regres za leto 2013