Novosti

Pojasnila načelnika GŠSV v zvezi z usmeritvami za načrtovanje in izrabo letnega dopusta za leto 2012 v Slovenski vojski


SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO KONFERENCA

Dalmatinova 4, LJUBLJANA


Številka:

Datum:

101-17/2012-1

12.6.2012Polje z besedilom: Zadeva: Zveza: Pojasnila v zvezi z usmeritvami za načrtovanje in izrabo letnega dopusta za leto 2012 v Slovenski vojski

dopis SMO številka: MO-GŠ 07/12 z dne 5. 6. 2012V zvezi navedenem dopisu nas obveščate, da je usmeritev, ki izhaja iz dopisa ZSK št: 1006­5/2012-707 z dne 23. 4. 2012 v zvezi z izrabo letnega dopusta za leto 2012, povzročila plaz nezadovoljstva med zaposlenimi v Slovenski vojski, ob enem pa jo ocenjujete tudi kot nepravično. Pojasnjujete, da je večina pripadnikov načrtovala izrabo letnega dopusta skladno z družinskimi obveznostmi že v mesecu februarju. Poveljujoči pa so, upoštevaje načrte izrabe letnih dopustov, tudi delovne procese v enotah organizirali tako, da se naloge izvajajo nemoteno. Upoštevaje navedeno kot dejstvo, da je odrejen način izrabe letnega dopusta v celotni javni upravi zavezujoč samo za pripadnike Slovenske vojske, kar naj bi jih v primerjavi z ostalimi zaposlenimi v javnem sektorju postavljalo v bistveno slabši in nepravičen položaj, predlagate, da se navedena usmeritev odpravi.

Uvodoma obžalujemo nezadovoljstvo, ki so ga usmeritve vsebovane v dopisu ZSK št: 1006­5/2012-707 z dne 23. 4. 2012, po vaših navedbah sodeč, povzročile med zaposlenimi v Slovenski vojski. Vendar ob enem poudarjamo, da je slednje zlasti posledica napačne presoje narave navedenega dokumenta.

Načelnik GŠSV izdaja zavezujoče usmeritve podrejenim poveljnikom z akti poveljevanja. Tudi v konkretnem primeru bi, v kolikor bi želel zavezati poveljujoče podrejenih poveljstev k zagotavljanju izrabe letnega dopusta na opisan način, izdal ukaz oz. drugi akt poveljevanja z navedeno vsebino. Vendar je nasprotno, zavedajoč se okvirjev, ki jih je zakonodajalec določil zaposlenim v Republiki Sloveniji v zvezi z izrabo letnega dopusta, usmeritev oblikoval, kot dopis. Posledično pa je slednja s tem pridobila naravo zaželene in ne zahtevane oblike ravnanja poveljujočih.

Ni sporno, da je pravica do izrabe dopusta individualna pravica vsakega posameznika ter, da je čas izrabe slednje pogojen s potrebami delovnega procesa v posamezni organizacijski enoti ter nemalokrat z vrsto nalog, ki jih posameznik opravlja. Prav zaradi navedenega je trenutek nastopa letnega dopusta vedno posledica kompromisa med zahtevami delovnega procesa in željami posameznika, o čemer odloča nadrejena vojaška oseba na podlagi vsakokratne pisne zahteve delavca. Upoštevaje navedeno pojasnjujemo, da GŠSV z navedenimi usmeritvami ni posegel v pravico in dolžnost nadrejenih oz. poveljujočih pri odločanju o izrabi letnega dopusta za podrejene vojaške osebe, ter posledično v način izrabe dopusta kot izhaja iz relevantnih pravnih podlag.

Navedeno priporočilo je bilo, kot že sami pravilno ugotavljate, oblikovano tako ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov dela, h kateri smo v časih naraščanja javnega dolga zavezani vsi, tudi zaposleni v javnem sektorju kot tudi težiščnih nalog enot in poveljstev SV ter načrtov njihove uporabe in operativnih zmogljivosti.


Končno pa je s koncentracijo izrabe dopusta v enem delu v poletnih mesecih, usmeritev zasledovala tudi možnosti zaposlenih v Slovenski vojski za počitek in rekreacijo upoštevaje njihove družinske obveznosti.

Zaključujemo, da je bila usmeritev v dopisu ZSK št: 1006-5/2012-707 z dne 23. 4. 2012, izdana nosilcem kadrovske funkcije (J-1) na PSSV in PDRIU z namenom zagotavljanja učinkovite podpore funkciji vodenja in poveljevanja na področju kadrovske politike v Slovenski vojski in kot taka ne posega v pravice nadrejenih pri odločanju o izrabi letnega dopusta, na podlagi vsakokratne pisne zahteve podrejenega.

S spoštovanjem.

Brigadir Dobran Božič načelnik Generalštaba SV

Poslano:

- naslovniku,

- ministru za obrambo (v vednost).