JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 06 13th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Nova POGAJALSKA IZHODIŠČA z dne 29.09

POGAJALSKA IZHODIŠČA

icon predlog novih predpisov placna usklajavanja 30.9.

icon PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZARADI GOSPODARSKE KRIZE

ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA GLEDE POLITIKE PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Vlada Republike Slovenije je na 45. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejela pogajalska izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede politike plač v javnem sektorju v letu 2010 s ciljem ohranitve obsega sredstev za plače v letu 2010 v enakem obsegu kot znaša v letu 2009.

 

Na pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dne 28. 9. 2009 je vladna pogajalska skupina na podlagi zahteve sindikalne pogajalske skupine, izražene na pogajanjih 18. 9. 2009, predstavila enotno pogajalsko izhodišče, sprejeto na seji vlade dne 24. 9. 2009.

 

V pogajalskem procesu je bil podan predlog konfederacije sindikatov javnega sektorja, medtem ko  pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ni podala svojega predloga, temveč se je zavezala, da bo v primeru, da vlada sprejme predlog konfederacije sindikatov javnega sektorja, o tem predlogu izoblikovala stališče v najkrajšem času in ga posredovala vladni pogajalski skupini.

 

Pogajalski predlog konfederacije sindikatov javnega sektorja vsebuje:

 

-        splošna uskladitev osnovnih plač v letu 2010 se izvede z dnem 1. 7. 2010 v višini polovice inflacije, predvidene v spomladanski napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj;

-        skladno s tretjim odstavkom 20. člena KPJS se izvede uskladitev osnovnih plač s 1. 1. 2010;

-        regres za leto 2010 se za člane reprezentativnih sindikatov določi v višini 730 €, za nečlane pa ostane v višini, določeni za leto 2009;

-        tretja četrtina odprave nesorazmerij se odpravi s 1. 8. 2010;

-        zahtevo, da se ob parafiranju aneksa h KPJS predloži usklajeno besedilo med vlado in reprezentativnimi sindikati osnutka sprememb in dopolnitev ZKolP;

-        zahtevo, da v času veljavnosti sklenjenega aneksa h KPJS v javnem sektorju ne bo odpuščanj javnih uslužbencev,

-        zahtevo, da se dogovori čas in način povrnitve sredstev javnim uslužbencem zaradi realizacije ukrepov za zasledovanje cilja ohranitve obsega sredstev za plače v letu 2010 v enakem obsegu, kot znaša v letu 2009.

 

Predlog sindikatov konfederacije javnega sektorja zavrača predloge vladne pogajalske skupine, ki se nanašajo na tri neplačane dneve, napredovanje in na znižanje dodatkov, sprejema pa predlog glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ter predvideno znižanje števila zaposlenih v letu 2010 za 1 %. Konfederacija sindikatov javnega sektorja zahteva, da se ob podpisu aneksa h KPJS ter Dogovora o predlaganih ukrepih za realizacijo katerih je treba spremeniti ustrezne predpise oziroma sprejeti interventni zakon, podpiše tudi dogovor o načinih in rokih realizacije dogovora, sklenjenega z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja z dne 24. 2. 2009.

 

Vlada Republike Slovenije za nadaljnja pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede politike plač v letu 2010 potrjuje naslednja pogajalska izhodišča:

 

 

1. splošna uskladitev osnovnih plač

 


 

Sprejme se predlog konfederacije sindikatov javnega sektorja, da se splošna uskladitev osnovnih plač v letu 2010 izvede z dnem 1. 7. 2010 v višini polovice inflacije, predvidene v spomladanski napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj.

 

Uskladitev osnovnih plač skladno s tretjim odstavkom 20. člena KPJS se ne izvede.

 

 


 

2. Višina regresa za leto 2010

 

Regres za vse javne uslužbence in funkcionarje v letu 2010 ostane v enaki višini kot v letu 2009. Vlada ne sprejema predloga za različno obravnavanje članov in nečlanov sindikata glede višine regresa za leto 2010, saj ob sedaj veljavni zakonskim ureditvi (11. člen ZKolP in 6. člen ZDR) tega predloga ni mogoče realizirati brez spremembe zakonodaje. V zvezi s tem sindikalnim predlogom vlada nalaga Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in vladno pogajalsko skupino pripravi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah ZKolP, ki bo podlaga za razpravo na Ekonomsko socialnem svetu. Tudi v primeru, da pride do predloga sprememb in dopolnitev zakonodaje zaradi pravil zakonodajnega postopka in s tem povezane časovne dinamike sprejemanja sprememb zakonov, vlada ocenjuje, da morebitna uveljavitev sprememb zakonodaje ne bi imela učinka za leto 2010.

 

 

3. Odprava plačnih nesorazmerij

 

Vlada delno sprejema sindikalni predlog za spremembo datuma odprave tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij in predlaga nov datum odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij, in sicer 1. 10. 2010. Za odpravo četrte četrtine odprave plačnih nesorazmerij pa predlaga datum 1.10.2011. Na isti datum vlada predlaga tudi spremembo predpisov za izplačilo osnovnih plač v polni vrednosti plačnih razredov za direktorje ter za dokončno odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah za funkcionarje, razen za funkcionarje v pravosodnih organih, pod pogojem zmanjšanja števila teh funkcionarjev do 1. 10. 2010 za 116 pravosodnih funkcionarjev.

 

 

4. Delovna uspešnost

 

Vladni predlog glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ostaja enak kot v vladnih pogajalskih izhodiščih z dne 24. 9. 2009, vključno s spremembo datuma izplačila dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti za leti 2008 in 2009 direktorjem iz prvega stavka prvega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki se jim izplačuje redna delovna uspešnost enkrat letno, in sicer, da se jim izplača v letu 2012.

 

5. Trije neplačani dnevi

 

Vlada umika predlog treh neplačanih dni zaposlenih v javnem sektorju v letu 2010.

 

6. Zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju

 

Vladni predlog glede zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju, kot je bil predlagan v vladnih pogajalskih izhodiščih z dne 24. 9. 2009, se spreminja, upoštevaje tudi strinjanje sindikalne strani, in sicer se določi zmanjšanje števila zaposlenih za 1% v letu 2010 in za 1% v letu 2011.

 

7. Povrnitev sredstev javnim uslužbencem

 

Vlada ne sprejema predloga sindikalne strani glede določitve časa in način povrnitve sredstev javnim uslužbencem zaradi realizacije ukrepov za zasledovanje cilja ohranitve obsega sredstev za plače v letu 2010 v enakem obsegu kot znaša v letu 2009. Tudi plačilo povišanih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja ali izdaja vrednostih papirjev pomeni javnofinančni odhodek, ki obremenjuje proračunska sredstva, kar pa glede na stanje javnih financ in stopnjo zadolženosti ni mogoče realizirati.

 

 


 

8. Napredovanje in dodatki

 

Vlada umika predlog glede napredovanj in dodatkov, določen v vladnih pogajalskih izhodiščih z dne 24. 9. 2009, pod pogojem, da bo najkasneje do 1. 10. 2010 sklenjen aneks h KPJS in spremenjen ZSPJS z namenom odprave ugotovljenih pomanjkljivostih novega plačnega sistema, predvsem v zvezi z dodatki in napredovanji, kar je vlada že predlagala v pogajalskih izhodiščih z dne 24. 9. 2009.

 

 

9. Vrednosti posameznih predlaganih ukrepov

Ocena Urada za makroekonomske analize in razvoj finančnih učinkov ukrepov predlaganih vladnih pogajalskih izhodišč so predstavljeni v Prilogi.

 

 

PRILOGA:

 

–    Finančni učinki ukrepov predlaganih vladnih pogajalskih izhodišč

Home Novosti Nova POGAJALSKA IZHODIŠČA z dne 29.09