JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 06 13th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Nova POGAJALSKA IZHODIŠČA z dne 29.09 - POGAJALSKA IZHODIŠČA

 

2. Višina regresa za leto 2010

 

Regres za vse javne uslužbence in funkcionarje v letu 2010 ostane v enaki višini kot v letu 2009. Vlada ne sprejema predloga za različno obravnavanje članov in nečlanov sindikata glede višine regresa za leto 2010, saj ob sedaj veljavni zakonskim ureditvi (11. člen ZKolP in 6. člen ZDR) tega predloga ni mogoče realizirati brez spremembe zakonodaje. V zvezi s tem sindikalnim predlogom vlada nalaga Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in vladno pogajalsko skupino pripravi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah ZKolP, ki bo podlaga za razpravo na Ekonomsko socialnem svetu. Tudi v primeru, da pride do predloga sprememb in dopolnitev zakonodaje zaradi pravil zakonodajnega postopka in s tem povezane časovne dinamike sprejemanja sprememb zakonov, vlada ocenjuje, da morebitna uveljavitev sprememb zakonodaje ne bi imela učinka za leto 2010.

 

 

3. Odprava plačnih nesorazmerij

 

Vlada delno sprejema sindikalni predlog za spremembo datuma odprave tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij in predlaga nov datum odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij, in sicer 1. 10. 2010. Za odpravo četrte četrtine odprave plačnih nesorazmerij pa predlaga datum 1.10.2011. Na isti datum vlada predlaga tudi spremembo predpisov za izplačilo osnovnih plač v polni vrednosti plačnih razredov za direktorje ter za dokončno odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah za funkcionarje, razen za funkcionarje v pravosodnih organih, pod pogojem zmanjšanja števila teh funkcionarjev do 1. 10. 2010 za 116 pravosodnih funkcionarjev.

 

 

4. Delovna uspešnost

 

Vladni predlog glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ostaja enak kot v vladnih pogajalskih izhodiščih z dne 24. 9. 2009, vključno s spremembo datuma izplačila dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti za leti 2008 in 2009 direktorjem iz prvega stavka prvega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki se jim izplačuje redna delovna uspešnost enkrat letno, in sicer, da se jim izplača v letu 2012.

 

5. Trije neplačani dnevi

 

Vlada umika predlog treh neplačanih dni zaposlenih v javnem sektorju v letu 2010.

 

6. Zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju

 

Vladni predlog glede zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju, kot je bil predlagan v vladnih pogajalskih izhodiščih z dne 24. 9. 2009, se spreminja, upoštevaje tudi strinjanje sindikalne strani, in sicer se določi zmanjšanje števila zaposlenih za 1% v letu 2010 in za 1% v letu 2011.

 

7. Povrnitev sredstev javnim uslužbencem

 

Vlada ne sprejema predloga sindikalne strani glede določitve časa in način povrnitve sredstev javnim uslužbencem zaradi realizacije ukrepov za zasledovanje cilja ohranitve obsega sredstev za plače v letu 2010 v enakem obsegu kot znaša v letu 2009. Tudi plačilo povišanih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja ali izdaja vrednostih papirjev pomeni javnofinančni odhodek, ki obremenjuje proračunska sredstva, kar pa glede na stanje javnih financ in stopnjo zadolženosti ni mogoče realizirati.

 

 

Home Novosti Nova POGAJALSKA IZHODIŠČA z dne 29.09