JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 06 13th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Nova POGAJALSKA IZHODIŠČA z dne 29.09

POGAJALSKA IZHODIŠČA

icon predlog novih predpisov placna usklajavanja 30.9.

icon PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZARADI GOSPODARSKE KRIZE

ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA GLEDE POLITIKE PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Vlada Republike Slovenije je na 45. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejela pogajalska izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede politike plač v javnem sektorju v letu 2010 s ciljem ohranitve obsega sredstev za plače v letu 2010 v enakem obsegu kot znaša v letu 2009.

 

Na pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dne 28. 9. 2009 je vladna pogajalska skupina na podlagi zahteve sindikalne pogajalske skupine, izražene na pogajanjih 18. 9. 2009, predstavila enotno pogajalsko izhodišče, sprejeto na seji vlade dne 24. 9. 2009.

 

V pogajalskem procesu je bil podan predlog konfederacije sindikatov javnega sektorja, medtem ko  pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ni podala svojega predloga, temveč se je zavezala, da bo v primeru, da vlada sprejme predlog konfederacije sindikatov javnega sektorja, o tem predlogu izoblikovala stališče v najkrajšem času in ga posredovala vladni pogajalski skupini.

 

Pogajalski predlog konfederacije sindikatov javnega sektorja vsebuje:

 

-        splošna uskladitev osnovnih plač v letu 2010 se izvede z dnem 1. 7. 2010 v višini polovice inflacije, predvidene v spomladanski napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj;

-        skladno s tretjim odstavkom 20. člena KPJS se izvede uskladitev osnovnih plač s 1. 1. 2010;

-        regres za leto 2010 se za člane reprezentativnih sindikatov določi v višini 730 €, za nečlane pa ostane v višini, določeni za leto 2009;

-        tretja četrtina odprave nesorazmerij se odpravi s 1. 8. 2010;

-        zahtevo, da se ob parafiranju aneksa h KPJS predloži usklajeno besedilo med vlado in reprezentativnimi sindikati osnutka sprememb in dopolnitev ZKolP;

-        zahtevo, da v času veljavnosti sklenjenega aneksa h KPJS v javnem sektorju ne bo odpuščanj javnih uslužbencev,

-        zahtevo, da se dogovori čas in način povrnitve sredstev javnim uslužbencem zaradi realizacije ukrepov za zasledovanje cilja ohranitve obsega sredstev za plače v letu 2010 v enakem obsegu, kot znaša v letu 2009.

 

Predlog sindikatov konfederacije javnega sektorja zavrača predloge vladne pogajalske skupine, ki se nanašajo na tri neplačane dneve, napredovanje in na znižanje dodatkov, sprejema pa predlog glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ter predvideno znižanje števila zaposlenih v letu 2010 za 1 %. Konfederacija sindikatov javnega sektorja zahteva, da se ob podpisu aneksa h KPJS ter Dogovora o predlaganih ukrepih za realizacijo katerih je treba spremeniti ustrezne predpise oziroma sprejeti interventni zakon, podpiše tudi dogovor o načinih in rokih realizacije dogovora, sklenjenega z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja z dne 24. 2. 2009.

 

Vlada Republike Slovenije za nadaljnja pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede politike plač v letu 2010 potrjuje naslednja pogajalska izhodišča:

 

 

1. splošna uskladitev osnovnih plač

 

Home Novosti Nova POGAJALSKA IZHODIŠČA z dne 29.09